Hållbart underhåll av transportinfrastruktur  

Ett proaktivt, produktivt och hållbart underhåll är en förutsättning för att säkerställa säker, robust och hållbar transportinfrastruktur. Inom detta område ligger fokus på att tillämpa data om anläggningars tillstånd för ett proaktivt och mer hållbart underhåll. Även underhållsarbetet ska bidra till transportinfrastrukturens klimatneutralitet. 

 

Arbetet i fokusområdet leds av Hawzheen Karim, konsult på VIAPM AB.

 

 

Projekt i fokusområdet

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

DigiRail Högprestandaberäkning av konstruktion, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur

DigiRail Högprestandaberäkning av konstruktion, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Big Bro 2.0

Big Bro 2.0

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik och maskinell utrustning för JVG-underhåll

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik och maskinell utrustning för JVG-underhåll

REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Övriga fokusområden i InfraSweden

Klimatneutral transportinfrastruktur
Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur