Strategiska projekt

Förslag på strategiska projekt

Har du en projektidé som kan bidra till att InfraSweden når sina mål och uppnår utlovade effekter? Då kan du söka ett så kallat enskilt projekt. Läs mer om InfraSweden och programmets effektlogik här:

Aktuella områden för enskilda projekt:

  • Ökad återanvändning och återvinning av material, cirkulära affärsmodeller
  • Policyutveckling, planering och upphandling som bidrar till innovation

Om strategiska projekt 

Förutom årliga projektutlysningar och innovationstävlingar finansierar InfraSweden strategiska (enskilda) projekt. Projekten ska vara kunskapshöjande och skapa bättre förutsättningar för innovation inom transportinfrastrukturområdet. Enskilda projekts resultat ska gynna transportinfrastruktursektorns aktörer och behandla de delar i programmets plan som inte hanteras genom öppna projektutlysningar. InfraSwedens programkontor ansvarar för uppföljning och säkerställande av resultatspridning för enskilda projekt. Det är InfraSwedens styrelse och Vinnova som beslutar om att godkänna eller avslå enskilda projekt. Beslutet kan inte överklagas.

Process för strategiska projekt 

InfraSweden tillämpar följande process för hanteringen av enskilda projekt:

  1. Behov
  2. Insamling av projektidéer och val av projektförslag
  3. Framtagning av projektansökning
  4. Avstämning med Vinnova
  5. Beslut i programstyrelsen
  6. Inlämning av formell ansökan till Vinnova

Riktlinjer för strategiska projekt 

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har tagit fram riktlinjer för enskilda projekt inom strategiska innovationsprogram. Riktlinjerna beskriver minimikrav för hantering av strategiska projekt som är ett avsteg från programmens traditionella utlysningsprocess där projektansökningar hanteras genom öppna utlysningar och där urval av projekt görs i fri konkurrens av en utsedd bedömningsgrupp. InfraSweden följer myndigheternas riktlinje under hela sin process för hantering av strategiska projekt. Detta återspeglas i lämpliga delar i mallar och rutiner som tillämpas för ansökan, bedömning, styrning och uppföljning. Vill du veta mer om InfraSwedens tillämpning av riktlinjerna kontakta programkontoret@infrasweden.nu.

Några pågående enskilda projekt: