Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

En graf visar resultatet från datainsamlingen, utseendet påminner om ett garnnystan i olika färger

Inspektioner av tex. järnvägsbefästningar eller rälsskador utförs med jämna mellanrum, och sker vanligtvis via manuella inspektioner eller via speciella mättåg. Många mätmetoder är dock svåra att implementera i reguljär tågtrafik och kräver oftast fri sikt vilket inte alltid är fallet då befästningarna är täckta av snö eller sand. Detta projekt syftar till att skapa ett mätsystem för spårskador som kan monteras på befintliga tåg i trafik. För att klara av detta i praktiken krävs ett robust mätsystem som inte påverkar tågoperatörernas drift och som inte är behäftat med kostsamma drift- eller underhållsåtgärder. Baserat på tidigare projekt finansierade av Infrasweden2030 och ePiloten har en befintlig metod för hastighetsmätning via magnetfältsvariationer utvecklats, för tillståndsövervakning av järnvägsbefästningar och rälsskador.

Målet med projektet är att konstruera och tillverka en prototyp för tågbaserad tillståndskontroll av järnvägsräls och befästningar och kommer således stödja Infraswedens resultatmål att vidareutveckla befintliga tekniska lösningar för att skapa effektivare verktyg för tillståndsbedömning och/eller uppföljning av transportinfrastruktur.

Bombardier Transportation Sweden AB och Eloptik AB ansvarar för prototyptillverkningen, Luleå tekniska universitet (LTU) ansvarar för signalbehandling, algoritmer och analys av spårskador. En tidigare framtagen mätplattform för verifieringsmätningar vid LTU kommer också att nyttjas. Raildoc AB kommer att bidra med verifieringsmätningar kopplade till linjekameramätningar av större sträckor via tvåvägsfordon. Trafikverket kommer att bidra med expertis kring spårskador och access till driftsatta spår för fältprov.

Projektet kommer att inledas med fortsatta tester av mätmetoden för att modifiera och förbättra detektionsalgoritmerna. Parallellt med detta kommer en prototyp, anpassad för tillståndsövervakning där stora mängder data skall hanteras och analyseras, att konstrueras och tillverkas. Leverans av en prototyp för de slutliga verifieringstesterna beräknas till månad tio (M10). Den långsiktiga planen efter framtagandet av prototypen är att inleda tester av mätsensorn i driftsatta tåg i Sverige och därefter andra Europeiska länder.

Tidplan

Start 2018-04-18

Slut 2019-06-18

Projektansvarig

LTU Luleå Tekniska Universitet

Projektledare

Matti Rantatalo, Matti.Rantatalo@ltu.se

Partners

Luleå tekniska universitet (LTU), Bombardier Transportation (BT), Eloptik (EO), Raildoc (RD)