Projekt

Projekt i InfraSweden drivs genom samverkan mellan företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer i infrastrukturbranschen. Sedan programmets start 2015 har drygt 150 projekt finansierats med sammanlagt över 300 projektpartners.

Arbetskrafts- och totalfaktorproduktivitet i bygg- och anläggningssektorn – två empiriska analyser

Arbetskrafts- och totalfaktorproduktivitet i bygg- och anläggningssektorn – två empiriska analyser

Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Förstudie: Cirkulärt salt för hållbart vägunderhåll Möjligheter och utmaningar

Förstudie: Cirkulärt salt för hållbart vägunderhåll Möjligheter och utmaningar

Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning

Infra4.0 – Etablering av plattform för transportinfrastrukturens systeminnovation

Infra4.0 – Etablering av plattform för transportinfrastrukturens systeminnovation

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta, hållbara städer

Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta, hållbara städer

Ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastrukturen till framtidens krav

Ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastrukturen till framtidens krav

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige

Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige

Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail)

Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail)

AI Factory Railway: Prognostics and health management av kontaktledning för klimatanpassning (AIFR-PHMC)

AI Factory Railway: Prognostics and health management av kontaktledning för klimatanpassning (AIFR-PHMC)

Bifrost – Bimodulär formbar robust träbro

Bifrost – Bimodulär formbar robust träbro

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord

Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Klimatanpassning av infrastrukturen

Klimatanpassning av infrastrukturen

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Nye Veier är något för Sverige! – fortsättningsprojekt om handlingsplan

Nye Veier är något för Sverige! – fortsättningsprojekt om handlingsplan

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

DigiRail Högprestandaberäkning av konstruktion, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur

DigiRail Högprestandaberäkning av konstruktion, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Byggautomation – armering

Byggautomation – armering

Är Nye Veier något för Sverige?

Är Nye Veier något för Sverige?

Kommunikation för att stödja implementering

Kommunikation för att stödja implementering

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

InfraAwards 2022

InfraAwards 2022

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Demonstration av självkörande redskapsbärare för vinterväghållning i Stockholms stad

Demonstration av självkörande redskapsbärare för vinterväghållning i Stockholms stad

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet

Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Hyperloop

Hyperloop

Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Innovationspartnerskapet – Uppkopplade Vägytemätningar

Innovationspartnerskapet – Uppkopplade Vägytemätningar

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Rikare grannskap

Rikare grannskap

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

LifeExt-2 – Implementering

LifeExt-2 – Implementering

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

GaPS identification and training

GaPS identification and training

Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy

Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter

Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Big Bro 2.0

Big Bro 2.0

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik och maskinell utrustning för JVG-underhåll

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik och maskinell utrustning för JVG-underhåll

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Södra Cykelstambanan

Södra Cykelstambanan

Rullande Busskur

Rullande Busskur

Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

CREATE Box Pilot

CREATE Box Pilot

Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Digitalisering på väg

Digitalisering på väg

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Transformativ infrastruktur – Innovationstävling

Transformativ infrastruktur – Innovationstävling

BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur