FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Det finns behov att via branschöverskridande samverkan vidareutveckla och implementera restsaltmodeller i moderna vägväderprognoser samt att skapa funktionalitet för automatiserad saltspridning för att ytterligare kommersialisera beslutsstödsystem för vinterväghållning.

Projektets FAS 3 Restsaltmodeller syftar till att utifrån befintliga restsaltmodellkoncept och autentiska sensormätserier samt fältmätningar, validera och vidareutveckla restsaltmodeller för implementation i plattformar för datahantering och beslutsstöd som väderprognosleverantörerna använder. FAS 4 Automatisk saltspridning syftar till att utifrån prognosdata och restsaltsberäkningar kunna skapa och föra över styrfiler till saltspridaren. Härigenom kan salt spridas utifrån respektive väglänks behov och inte som idag där saltspridningen baseras på den väglänk som har störst behov. Detta leder till ökad måluppfyllnad avseende hållbarhetsmål med minskad saltförbrukning, ökat resursutnyttjande och ökad trafiksäkerhet då föraren kan fokusera på trafiken istället för manövrering av saltspridaren.

Projektet kommer leda till följande effekter:

  • Effektivare verktyg för planering, upphandling, produktion, tillståndsbedömning och uppföljning av transportinfrastruktur.
  • Utveckling och demonstration av innovativa processer, verktyg och modeller för effektiv planering, produktion och uppföljning.
  • Vidareutveckling av tekniska lösningar, modeller/verktyg och produktionsmetoder.
  • Effektivare och mer hållbar vinterväghållning.

I projektet kommer restsaltmodeller från den senaste forskningen anpassas samt implementeras i beslutsstödsystemen. VTI kommer att leda arbetet med restsaltsalgoritmerna och stödja vid implementering i klimatmodellerna. Svevia kommer tillsammans med B&M Systemutveckling och Friggeråkers Verkstäder utveckla metoder för att generera styrfiler utifrån prognosdata samt teknik för att överföra dessa från ledningscentralen till spridaren.

Tidplan

Start 2019-11-04

Slut 2021-10-30

Projektansvarig

Svevia AB

Projektledare

Andreas Bäckström, andreas.backstrom@svevia.se

Partners

VTI, Foreca, Klimator,  SMHI, Svevia, Friggeråkers Verkstäder, B&M Systemutveckling.