LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Nyhetsvärdet och idén bakom projektet är att förlänga livslängden på långa räler genom att använda en nyutvecklad högproduktiv påsvetsmetod, där ett lager material appliceras på toppen av rälen ute i spåret. En livscykelbetraktelse(utförd av RISE IVF och Swerim) visar att påsvetsning istället för byte av räler minskar klimatpåverkan drastiskt vilket validerar stor potential. Projektet LIVAR avser att primärt fokusera på hög produktivitet, d.v.s. hur snabbt material kan appliceras på rälen. Denna metodik kommer visa Trafikverket och Infranord potentialen med återanvändning(reparation) före återvinning.

Syftet med projektet är att utveckla ny konkurrenskraftig och innovativ reparationsteknik för att bidra till kraftigt förlängd livslängd på räls och således minska tiden för underhåll av järnvägsräls. Idag byts utnötta räler och ersätts med nya, vilket leder till stora kostnader, långa stopp i tågtrafiken och stor klimatpåverkan. Projektet kommer fokusera på hur man på bästa sätt kan utveckla reparationssvetsning av befintliga räler ute på plats i spåret, med hjälp av mekaniserad påsvetsning och således behålla, reparera och återbruka utnötta räler för att uppnå kostnadsbesparingar och tidsvinst. Målet är att utveckla och anpassa elektroslaggsvetsning för reparation av långa rälsträckor för att underlätta införande av påsvetsning. Ett ytterligare mål är att ge Trafikverket och Infranord underlag för att visa lämplighet av reparationsmetodiken, både med avseende på rälens livslängd, ekonomiska vinning och minskade klimatpåverkan.

Förväntat resultatmål är att kunna presentera en optimerad metodik för reparation av räler ute i spåret. Förväntad effekt är att Trafikverket får underlag för att kunna satsa på reparation före utbyte av längre räler. Goda resultat kommer skapa internationell attraktion och leda till ökad konkurrenskraft hos svenska transportinfrastruktursektorn genom innovativ påsvetsmetodik som en hållbar lösning inom underhåll.
Innovationshöjd Tidigare artiklar inom orådet påsvetsning av räler beskriver lyckade försök med lasersvetsning, ljusbågsvetsning och MMA(pinne) men de har inte tillräckligt hög produktivitet för att vara effektiva metoder inom reparation i spåret. Potential till stora kostnadsbesparingar gör Trafikverket och Infranord mycket intresserade av att undersöka elektroslaggsvetsning av utnötta räler och den ökade livslängd och produktivitet som predikteras. I dagsläget föreligger TRL 2 med målet att genom projektet uppnå TRL 4. För att uppnå målet kommer en metodik för reparation tas fram. Påsvetsprocessen optimeras för hög produktivitet där försök görs på småskaliga prototyper av rälbitar. Flera tillsatsmaterial utvärderas och analyseras på labbnivå

Produktivitetsoptimering kommer utföras av ESAB i kollaboration med Swerim. Produktiviteten förväntas att minst dubbleras jämfört med ordinarie svetsprocess. Swerim kommer parallellt utföra svetsning för extra materialutvärdering. Validering av materialegenskaper i båda fallen kommer utföras av Swerim. Infranord och Trafikverket kommer tillhandahålla räler, kravställningar och ta fram en LCC-analys. Förväntade resultat är att uppnå tillräckligt hög produktivitet vid påsvetsning för att inte bara uppnå låg klimatpåverkan utan också skapa en ekonomisk vinst(från LCC-analys).

Tidplan

Start 2019-06-05

Slut 2021-06-05

Projektansvarig

Swerim

Projektledare

Alexander Lundstjälk, Alexander.lundstjalk@swerim.se

Partners

Swerim, ESAB, Trafikverket, InfraNord

Publikationer och bakgrundsmaterial