Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

geofysik

Projektet syftar till att effektivisera förundersökning för bergtunnlar under vattenpassager med hjälp av kombinerad elektrisk resistivitetstomografi (ERT) och refraktionsseismisk tomografi (SRT). Metoderna kompletterar varandra och bidrar till säkrare ingenjörsgeologiska prognoser, vilket minskar risken för stora förseningar och kostnads­ökningar i undermarksbyggande.  Om de seismiska mätningarna görs med optisk fiber som sensorkabel kan den integreras i en elektrodkabel för ERT utan att denna blir nämnvärt grövre eller tyngre. Därigenom kan mätning med båda metoderna ske samtidigt, d.v.s. halvering av arbete och tid jämfört med att göra det separat. Vidare elimineras positioneringsfel mellan metoderna, och gör det möjligt att bestämma sensorpositioner för båda metoderna med akustisk teknik.

Projektet är en förstudie för att utvärdera om seismisk mätning med optisk fiber kan ge tillräcklig signalkvalitet i denna tillämpning. Om test och utvärdering visar att tekniken fungerar så bra som är förhoppningen planeras vidare metodanpassning och fullskaliga fältester i ett nytt FoI-projekt.

Projektgruppen på LTH har omfattande erfarenhet av utveckling av metodik och mätinstrument, samt programvara för datainsamling, signalbehandling och tolkning av data för ERT och seismik. Vidare omfattande erfarenhet av att föra ut ny metodik och mätteknik i praktisk användning i samhället. Hydroresearch tillsammans med Silixa har 20 års erfarenhet av optisk fibermätning för tillståndskontroll och övervakning av geokonstruktioner.

Inledande tester med samtidig mätning med görs i ett första steg i laboratorium. Därefter görs jämförande mätning med optisk fiber och hydrofoner i fältskala med syfte att täcka in olika tänkbara mät­situationer som kan påverka datakvaliteten. Data som samlas in analyseras och utvärderas för respektive mätmetod, och därefter jämföras m.a.p. upplösning och signal-brusförhållande.

Tidplan

Start 2018-06-11

Slut 2019-12-31

Projektansvarig

Lunds Universitet

Projektledare

Roger Wisén, roger.wisen@tg.lth.se

Partners

Teknisk Geologi (LTH/Lunds Universitet), HydroResearchAB.

Publikationer och bakgrundsmaterial