Finansiering

InfraSweden finansierar projekt och andra insatser för hållbar transportinfrastruktur

Öppen utlysning: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

I vår senaste öppna utlysning finansierar vi innovationsprojekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur. Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras och ge effekt inom en snar framtid. De projekt vi söker kan handla om allt från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling och omfatta utveckling av både affärsmodeller och anläggningsmetodik, med mera.

Utlysningens budget är 20 miljoner kronor för perioden 2024 – 2027, med ett erbjudande om projektfinansiering upp till 50 procent. Projekt med maximalt 1 miljon kronor i bidrag ska ha minst två parter och en projekttid på maximalt 12 månader. Innovationsprojekt med större bidrag än 1 miljon kronor ska ha minst tre parter och en projekttid på maximalt 36 månader. Det är viktigt att organisationer i det sökta projektet engagerar behovsägare i utvecklingsarbetet. Behovsägare är den som har behov och nytta av lösningen och som kan ta hand om resultatet av projektet. 

 

Viktiga datum

 • Öppningsdatum: 2 november 2023
 • Sista ansökningsdag: 2 februari 2024, kl 14
 • Senaste beslutdatum: 1 april 2024
 • Projektstart tidigast: 3 april 2024
 • Projektstart senast: 5 juni 2024

 

Ansökan

Utlysningen är nu stängd för ansökningar. Fullständig information om utlysningen finns på Vinnovas webbplats.

Internationaliseringsbidrag

Möjlighet för svenska organisationer att söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa.

Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Arbetet med den internationella ansökan ska beskrivas i form av ett planeringsprojekt, för vilket bidrag kan sökas med maximalt 300 000 SEK per projekt.

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 1 mars 2024

Brytdatum för inskickad ansökan till InfraSwedens programkontor

 • Ansökningsperiod 1: 31 mars 2024
 • Ansökningsperiod 2: 15 maj 2024
 • Ansökningsperiod 3: 17 oktober 2024

Beslutdatum: Fortlöpande

Projektstart tidigast: Vinnovas beslutsdatum

Projektstart senast: Enligt överenskommelse med InfraSwedens programkontor

 

Ansökan

Fullständig information om erbjudandet samt ansökningsmallar finn på vår webbplats.

Avslutade utlysningar

 • Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

(stängde 2 februari 2023) Syfet med denna utlysning var att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen för att kunna möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. De sökande projekten skulle bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

 • Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur                                                                                                                                                             

(stängde 2 februari 2022) Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling.

 • Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen 

(stängde 2 februari 2021) Syftet med utlysningens inriktning var att möta utmaningarna, och ta tillvara på möjligheterna, som uppstått i och med coronapandemin. I erbjudandet lyftes fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

 • Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

(stängde 4 februari 2020) Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 • Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

(stängde 5 februari 2019) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

(stängde 14 februari 2018) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Klimatneutral infrastruktur

(stängde 28 april 2017) Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

 • Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(stängde 27 oktober 2016) Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

 • Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(stängde 14 juni 2016) Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.