Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Det föreligger strävan efter ökad produktivitet och innovation hos leverantörsmarknader, samtidigt vill myndigheterna att branschen tar ett större ansvar för val av nya och mer innovativa material, konstruktioner eller metoder för att öka innovation och produktivitet.

Idag tar det lång tid för att utveckla nya innovativa lösningar från idéer till fullskalig implementering. Detta förknippas ofta med ekonomiska risker när traditionella metoder skall ersättas med nya. Nya konstruktions- eller underhållslösningar behöver valideras i fält i verklig trafikmiljö för att identifiera fördelar och eventuella brister. En fast provvägsanläggning som utsätts för normalt trafikarbete under större delen av året men där trafiken kan ledas om till ett parallellt och skyddat körfält vid olika typer av åtgärder är något som skulle gynna och påskynda processen från idé till implementering. Ett första steg mot en eventuell provvägsanläggning är att genomföra en förstudie för att klarlägga hur en anläggning kan utformas och hur den kan drivas på ett smart sätt för att erhålla maximal nytta och lägsta kostnad vid låg aktivitet i anläggningen.

Denna genomförbarhetsstudie ska belysa tekniska och organisatoriska förutsättningar för en provvägsanläggning. Förstudien ska också belysa möjliga affärsmodeller och driftsformer av en anläggning. Syfte med en fast provvägsanläggning är att erbjuda möjligheter för validering av kostnadseffektivare eller miljövänligare vägkonstruktioner. Anläggningen ska också ge möjlighet att studera eller validera underhållsåtgärder och tekniklösningar i en verklig trafikmiljö.

Tidplan

Start 2018-04-18

Slut 2020-01-10

Projektansvarig

VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Projektledare

Björn Kalman (tog över från Mohammed Hoseini), bjorn.kalman@vti.se

Partners

VTI, NCC, Peab, Skanska, Svevia, Lemminkainen, Total, Nynas

Publikationer och bakgrundsmaterial