Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Inspektioner av järnvägsbefästningar eller rälsskador utförs med jämna mellanrum, och sker vanligtvis via manuella inspektioner eller via speciella mättåg. Många mätmetoder är dock svåra att implementera i reguljär tågtrafik och kräver oftast fri sikt vilket inte alltid är fallet då tex. befästningar är täckta av snö eller sand.

Detta projekt syftar till att skapa ett mätsystem för spårskador som kan monteras på befintliga tåg i trafik. För att klara av detta i praktiken krävs ett robust mätsystem som inte påverkar tågoperatörernas drift och som inte är associerade med kostsamma drift- eller underhållsåtgärder.

I tidigare projekt finansierade av Infrasweden2030 har en robust sensor utvecklats, för tillståndsövervakning av järnvägsbefästningar och rälsskador, baserad på mätning av magnetfältsvariationer. Målet med detta projekt är att validera och testa en prototyp av denna sensor i verklig miljö från driftsatta tåg vilket kommer att bidra till bättre tillståndsövervakning och möjlighet att optimera underhållet av järnvägsspår. Projektet kommer att genomföra ett antal valideringstester i olika klimatförhållanden och i slutändan skapa en demonstrator på ett driftsatt tåg. Resultaten kommer att kunna användas av infrastrukturägare eller underhållsentreprenörer i deras optimeringsarbeten.

Bombardier som utvecklat hårdvaran till sensorn kommer säkerställa att prototypen integreras i tågen som skall användas för testerna. Luleå tekniska universitet som utvecklat maskininlärnings-algoritmen deltar och säkerställer på så vis att algoritmen kan anpassas mot verkliga förhållanden. Infranord och LKAB malmtrafiken bidrar med möjligheten att utföra tester från antingen arbetsfordon, mättåg eller malmlok. Trafikverket deltar och bidrar med användarperspektivet och implementationsmöjligheter tillsammans med Infranord.

Tidplan

Start 2019-05-01

Slut 2021-11-10

Projektansvarig

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Matti Rantatalo, matti.rantatalo@ltu.se

Partners

Luleå Tekniska Universitet, Bombardier, Trafikverket, LKAB, InfraNord