Om InfraSweden

Vad är en SIP?

 

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

 

I Sverige har transporterna på både väg och järnväg ökat kraftigt de senaste 50 åren. Urbanisering, globalisering, specialisering och ekonomisk tillväxt har bidragit till både ökat och förändrat transportbehov av både personresor och godstransporter. Förändringarna har resulterat i kapacitetsbrist och trängsel i storstäderna, samtidigt som det blivit svårare att upprätthålla basal tillgänglighet i områden med mindre befolkning. Sveriges konkurrenskraft och framtida välstånd är beroende av ett effektivt transportsystem som passar framtida transportbehov och mobilitetstjänster. Grunden för detta är en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur som svarar upp mot de nya krav som ställs. Även om det genomförs betydande nyinvesteringar består vår framtida transportinfrastruktur i huvudsak av det som byggts under tidigare årtionden och som ska förvaltas effektivt och hållbart.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arbetar för en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045. Vår uppgift är att stötta alla typer av innovationer i transportinfrastruktursektorn som kan bidra till den utvecklingen.

Programmets framgång garanteras av att sektorns aktörer bidrar med egna resurser och kunskap för såväl problem- formulering som möjliga innovationer. Engagemang från aktörer i andra branscher är också av stor betydelse för att programmet ska nå sina mål. Verksamheten bygger därför på att skapa en arena och en möjlighet för att kraftsamla och ta till vara på den utvecklingspotential som finns inom transportinfrastrukturområdet.

InfraSweden har funnits sedan 2015 och har stöttat 140+ innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer.

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  InfraSweden administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!

 

 

Aktiviteter i InfraSweden

 

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden stödjer Vinnova när det gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av innovationsprojekt för en hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till innovation och stärkt innovationsförmåga i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.