God ljudmiljö i stationssamhällen

Järnvägstrafiken förväntas öka de kommande decennierna och stora investeringar och satsningar kommer göras i Sverige. Förtätning runt stationer har en potential att skapa mer klimatneutrala transporter och resurssnålt resande. Men bullerproblematiken är en begränsande faktor för hållbara och effektiva lösningar.

Projektets idé är att ta fram digitala verktyg för att underlätta investeringar i innovativa bulleråtgärder på eller i anslutning till järnvägsinfrastrukturen i stationsnära lägen och bidra till klimatnytta, hälsa och resurseffektiva lösningar. Den digitala verktygslådan ska ge möjlighet att virtuellt uppleva miljön redan i tidiga planeringsskeden för att beskriva vilka effekter planerade bulleråtgärder kan få när de implementeras och att sedan kunna beräkna samhällsekonomiska kostander och nyttor, inverkan på fastighetsvärden samt klimatpåverkan.

Projektet genomförs i tre faser, definition, genomförande och resultatspridning. I den avslutande fasen sprids resultaten från projektet vid workshops med aktivt deltagande från mottagargruppen. Projektet genomförs av en projektkonstellation av forskare och aktörer från Mistraprogrammet Urban Futures.

Tidplan

Start 2017-12-01

Slut 2019-05-31

Projektansvarig

RISE

Projektledare

Krister Larsson, krister.larsson@ri.se

Partners

RISE, Mistra Urban Futures, Chalmers