Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

En bro i skogen

På enskilda vägar, som ofta används för transporter av skogsprodukter, kan brist på broar skapa flaskhalsar. Varje bro som inte kan trafikeras med fullastade fordon innebär en omväg, omlastning eller annan ineffektivitet som driver kostnader och miljöpåverkan.

Projektet vill stödja skogsföretag och enskilda vägföreningar med kunskap i arbetet med att identifiera, inspektera och åtgärda sina broar. Arbetet inriktar sig på broar utan statligt stöd då Trafikverket driver angränsande projekt kring inspektion av broar med driftsbidrag.

Det har visat sig att väghållare ofta inte känner till alla broar de har ansvar för. För att åtgärda det har projektet testat fjärranalys enligt tre olika metoder för att identifiera broar. Resultaten har kontrollerats i fält. Projektet ska också ta fram och sprida handledningar att använda i fält. Handledningarna kommer att behandla olika brotyper och innehålla:

– Hur man inspekterar en bro och bedömer lämplig åtgärd
– Hur man upphandlar entreprenad för att åtgärda brister
– Hur löpande underhåll bör bedrivas

Genom att den som inspekterar en bro har kunskap om vilka mått som krävs för en bärighetsberäkning är tanken att underlätta så att fler broar blir rätt klassade. Detta är viktigt när tyngre bruttovikter implementeras.

Idag saknas en tydlig metodik för att identifiera broar på det enskilda vägnätet, vilket nu tas fram inom projektet med hjälp av bl.a. höjdmodeller och vattenkartor. Projektet ska också ta fram användarvänliga handledningar för broinspektion och upphandling av entreprenad för broupprustning.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2019-02-28

Projektansvarig

Skogsforsk

Projektledare

Johanna Enström, Johanna.Enstrom@skogforsk.se

Partners

SCA Skog AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Trafikverket, WSP Sverige AB, Skogforsk