Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

För att skapa en hållbar transportinfrastruktur är det av största vikt att hindra föroreningsspridning från våra vägar och att detta görs på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Detta projekt avser att ta fram en vägledning för utformning av underhåll av, alternativt inbyggda funktioner i, vägmiljön för att möta den globala miljöproblematiken med mikroplaster och andra föroreningar från vägtrafiken. I våra städer pågår flera stora infrastrukturentreprenader som genererar tung trafik med ett högre slitage av vägbanan och en risk för större nedsmutsning när smuts dras med från byggarbetsplatserna. I denna studie jämförs olika tekniker och metoder för att rena fordon, gator och vägdagvatten från smuts och föroreningar och identifiera de bästa metoderna för att förhindra spridning till omgivande naturmiljö och vatten. Den viktigaste frågeställningen ur ett hållbarhetsperspektiv är: vilken kombination av metoder och tekniker som är mest hållbar och effektiv? Resultatet från projektet kommuniceras, sprids och ger vägledning för att kunna implementera innovativa underhållsmetoder och tekniker.

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur hållbar och effektiv gatusopning, fordonstvätt, sedimentation och alternativa sorptionsfilter, eller kombinationer av dessa, är för att skydda dagvatten och mottagande recipient från förorening av fast material (smuts), mikroplaster, organiska miljögifter och metaller. För att göra en hållbarhetsbedömning testas och utvecklas befintliga metoder för multikriteribeslutsanalys. Beslutsanalys används för att värdera och jämföra de olika metodernas hållbarhet avseende minskad nedsmutsning, sociala aspekter, minskad risk för spridning av mikroplaster och andra föroreningar, enkelhet att använda, implementeringsbarhet, underhållsbehov, material- och energiförbrukning, livslängd och livscykelkostnader. Projektet stödjer utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar och bidrar till en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Projektet utförs i form av två fallstudier i Göteborg: gator sopas för att se hur effektivt olika föroreningar och partiklar kan reduceras och effekter på dagvattenkvalitén studeras genom flödes-proportionell provtagning. Behov av hjultvätt av entreprenadfordon utvärderas utifrån en håll-barhetsbedömning. Fordon tvättas för att se hur effektivt förekomsten av smuts och olika föroreningar kan reduceras. Multikriteribeslutsanalys testas och utvecklas för att värdera de olika metodernas hållbarhet.

Tidplan

Start 2018-04-18

Slut 2020-04-17

Projektansvarig

Chalmers

Projektledare

Ann-Margret Strömvall, ann-margret.stromvall@chalmers.se

Partners

Chalmers, NCC AB, VTI Statens Väg- och transportforskningsinstitut, Göteborgs kommun, FRIST kompetenscentrum,Trafikverket, Norska statens Vegvesen, Gryyab AB, Länsstyrelsen i Västra Götaland, RISE.

Publikationer och bakgrundsmaterial

Polukarova, M. Street Sweeping to Reduce Organic Pollutants Sorbed to Small Particles. Master’s thesis ACEX60-18-1, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, 2018. 

Polo Ruiz de Arechavaleta, S.  Multi-criteria analysis of sustainable management practices for polluted road runoff – Case Study in Vitsippsbäcken, Gothenburg ACEX30-18-85, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, 2018.

NCC Environmental Engineering/Mark- och Vattenmiljö (2018). Hjultvätt – Metodstudie för hållbarhetsbedömning SBUF ID:13412