Projektstöd

För dig som leder projekt inom InfraSweden

Denna sida är till för dig som driver ett projekt inom ramen för InfraSweden. Här hittar du instruktioner, mallar och annat stöd som kan förenkla uppstart, genomförande och rapportering av ditt projekt.

Vi på programkontoret vill vara tillgängliga och skapa bra förutsättningar för er i projekten under hela projekttiden. Om du saknar något här, eller har övriga frågor, vänligen kontakta oss på programkontoret.

 

Innovationscoaching

InfraSwedens innovationscoaching bygger på KTH Innovations process för ökad kvalitet och effektivitet i innovationsutveckling. Den använder sig av modellen ”KTH Innovation Readiness Level™”, som bidrar till gradvis ökning av mognadsgraden inom olika innovationsaspekter. För mer information om innovationsaspekter se InfraSwedens Innovationsakademi.

 

Programaktiviteter

Genom programmets återkommande aktiviteter skapar vi en dynamisk mötesplats för våra projekt, projektens behovsägare och andra berörda intressenter. Dessa aktiviteter grundar sig på aktivt deltagande av projektrepresentanter och hands-on stöd och coaching från professionella samverkans- och innovationsledare anslutna till programmet. Några av våra programaktiviteter är:

  • Projektkonferens varje höst
  • Öppet hus, varje vår
  • Innovationsworkshop, varje vår
  • Innovationscoaching, löpande under projekttiden
  • Matchmaking- och informationsträffar inför nya utlysningar
  • Ämnesspecifika seminarier inom våra fokusområden

Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom InfraSweden.

Ansökningsstöd

Programkontoret är en neutral part när det gäller projektansökningar, vilket gör att du kan fritt diskutera din projektidé och ansökan med oss på programkontoret. Vi kan hjälpa dig med svar på frågor som rör din ansökan, stödja dig i arbetet med att hitta partners till projektets konsortium eller lämna synpunkter på din projektansökan innan den skickas till Vinnova.

I samband med ansökan om ett projekt inom InfraSweden ska ett projektreferat enligt särskild mall skickas till programkontoret. Mallen hittar du i rutan här intill.

Dokumentmallar för projektbeskrivning och projektreferat görs alltid tillgängliga av Vinnova i samband med våra öppna utlysningar. De hittas också här intill.

Vid projektstart

I samband med projektstart kommer du, eller annan representant från projektet, att bjudas in till ett startmöte/workshop där ni bland annat får inledande innovationscoaching tillsammans med andra nystartade projekt.

Senast vid projektstart ska en kortfattad projektinformation inklusive en projektrelevant bild skickas till programkontoret. En mall för detta hittar du här intill.

Den korta projektinformationen samt projektreferatet använder vi som grund i beskrivningen av projektet bland annat på vår webbsida.

Under projektarbete

I genomförandet av projektet uppstår spännande resultat och annan information som kan vara mycket värdefull för omvärlden att känna till. Vi på programkontoret hjälper gärna till att sprida information om projektet och dess resultat. Kontakta oss så diskuterar vi hur detta görs på bästa sätt.

Vid egen extern kommunikation kring projektet, och eventuell publicering, ska det anges att arbetet utförts inom ramen för InfraSweden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Olika varianter av logotyper finns att länkar till att ladda ned i rutan här intill. Kontakta oss för versioner passande för trycksaker.

Följande textförslag får gärna användas i samband med att projektet presenteras eller i publikationer:

  • Om InfraSweden

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I programmet samarbetar olika intressenter från industri, akademi och institut mot visionen  att uppnå en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045. www.infrasweden.nu.

InfraSweden is a national Strategic Innovation Program (SIP), jointly funded by Sweden’s Innovation Agency (Vinnova), the Swedish Research Council for Sustainable Development (Formas) and the Swedish Energy Agency. Within InfraSweden collaborate stakeholders from industry, academia and research institutes towards the vision of a sustainable transport infrastructure that supports the transition towards the 2030 Agenda and will achieve climate neutrality by 2045. www.infrasweden.nu/english

  • Acknowledgement

Detta [arbete/projekt] har utförts inom ramen för InfraSweden, a strategiskt innovationsprogram finansierat gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet har finansierats av Vinnova enligt diarienummer [xxxx-xxxxxx].

This [work/project] was carried out within InfraSweden, a strategic innovation program jointly funded by Sweden’s Innovation Agency (Vinnova), the Swedish Research Council for Sustainable Development (Formas) and the Swedish Energy Agency. The project was funded by Vinnova under the grant no. [xxxx-xxxxxx].

Vid projektavslut

De projekt som genomförs inom InfraSweden är programmets viktigaste verktyg för att uppnå programmets förväntade resultat och effekter. Därför är det viktigt att programkontoret får ta del av projektens rapporter, uppnådda resultat och erfarenheter samt eventuella planer för fortsättning. Detta görs genom en specifik och ändamålsenlig uppföljning av avslutade projekt.

När ett projekt avslutats skall projektet slutrapporteras till Vinnova utifrån Vinnovas instruktioner och till InfraSweden enligt InfraSwedens mall för slutrapport, som hittas här intill.

Vänligen notera att Vinnovas rapporteringsprocess är separat från InfraSwedens och att InfraSweden inte får ta del av den slutrapport som projektet sänder in till Vinnova.

Utifrån den slutrapport som InfraSweden får från projektet uppdaterar vi projektets sida på vår webbplats. Indikatorer från rapporten dokumenteras i programmets projektdatabas som används för analys av programmet och uppnådda resultat.

Vänligen observera att ingen information om projektet i form av referat eller rapporter bör innehålla konfidentiell information.

Vid frågor kontakta: programkontoret@infrasweden.nu