Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Projektet syftar till att utveckla en ultraljudsteknik och en prototyp av ett instrument för tillståndskontroll av bergbultar, både vid nyinstallation och vid planering av underhåll av äldre installationer. I dagsläget saknas helt metoder för detta och ett instrument för är av stort vikt för både gruvindustrin och infrastrukturprojekt. För teknik- och tjänsteleverantörer skapar detta nya affärsmöjligheter, både för inspektionstjänster och i byggandet av kunskapsdatabas över mekaniska förändringar av bultar över tid, vilket underlättar både planering och utförande av underhåll.

Målen för projektet är att vid projektslut ha:

  • En prototyp av ett mätinstrument för att med ultraljudsteknik utföra tillståndskontroll av nyinstallerade såväl som redan installerade bergbultar. Prototypen ska vara funktionstestad i fält.
  • En metod, validerad i labb och testad i fält, för att detektera avvikelser i mekaniska egenskaper hos installerade bergbultar. Tester utförs på både frilagda och ingjutna bultar.

Principen för mätmetoden är testad i labbmiljö i en tidigare förstudie och syftet med detta projekt är att höja TRL genom att utveckla en prototyp som testas i fält. De mätinstrument som finns idag kontrollerar själva installationen av bergbultar, men klarar inte att följa utveckling över tid eller detektera grupper av avvikande bultar. Den föreslagna metoden fyller därför ett viktigt glapp hos både infrastrukturägare och entreprenörer inom bergförstärkningsbranschen.

Tidplan

Start 2019-05-01

Slut 2021-04-30

Projektansvarig

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Johan Carlson, Johan.Carlson@ltu.se

Partners

 Luleå tekniska universitet (LTU), SWERIM, Atlas Copco Industrial Technique, ÅF Infrastructure, BESAB AB och PreCast Technology AB (Pretec).

Publikationer och bakgrundsmaterial