iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Ett trådlöst sensornätverk på broar kopplas till en molntjänst för övervakning, tillståndsbedömning och underhållsplanering

I projektet iBridge kommer en fullskalig digital instrumentering av broar utvecklas och demonstreras. Syftet är att i samverkan med behovsägare dels förstå hur instrumentering bäst kan komplettera manuella besiktningar samt att påskynda industrialiseringen av digitala mät- och besiktningstjänster. Det övergripande målet är att automatisera och tillgängliggöra befintlig kunskap som kan minska infrastrukturägarnas, näringslivets och medborgarnas kostnader för broförvaltning. Behovet är stort; Trafikverket och Sveriges kommuner förvaltar tillsammans över 29 000 broar, därtill kommer enskilt ägda broar samt broar ägda av svenskt näringsliv.

Här kan du läsa mer om IoTBridge

Tidplan

Start 2020-08-03

Slut 2021-07-30

Projektansvarig

IoTBridge AB

Projektledare

Gunnar Johansson, gunnar.johansson@iotbridge.se

Partners

KTH, Stockholm Stad, Trafikverket samt CNet Svenska AB