Beställarnätverk

Välkommen till InfraSwedens beställarnätverk

för en klimatneutral anläggningssektor

 

Vad är Beställarnätverk och varför behövs det?

Det finns ett stort intresse för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Gemensam behovsframställan skapar tydlighet, den gemensamma köpkraften leder till efterfrågan och incitament till utveckling. Genom att dela kompetens och resurser ges bättre förutsättningar att vara proffsiga beställare och föra strukturerad dialog om potentiella lösningar. Hållbara affärsmodeller och riskfördelning mellan beställare och marknadsaktörer driver utveckling.  

Det är därför vi startade beställarnätverket och sedan dess diskuterar vi gemensamma frågor, utmaningar och behov samt försöker främja kommmunikationen mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter, presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av våra aktiviteter. I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat. InfraSweden erbjuder facilitering av nätverksträffar och innovationsteam, nätverk av fokusområdesledare och experter inom innovation, klimat mm i syfte att driva beställarnätverket. 

På den här sidan hittar du en sammanställning av arbetet som pågår inom nätverket och även information om våra kommande träffar.

Är du intresserad av att gå med i beställarnätverket?

Kontakta Lisa Johnsson, Innovationsledare InfraSweden

lisa@coinnovate.se

Kommande träffar

Uppsala, 16 – 17 september 2024, kl 12-12. Varmt välkomna!

Några resultat

För att öka implementeringen av innovativa lösningar undersökte Ecoplan In Medio möjligheterna tillsammans med några beställare under 2023.

Markplattor påverkar klimatet framför allt vid tillverkning och transport. Ta del av Ecoplans Marknadssondering för markplattor.

Vilken asfalt erbjuds idag för att minska klimatpåverkan? Ta del av Ecoplans Marknadssondering asfalt med biomaterial.

Under 2021 identifierade vi behoven och utvecklade en större förståelse för de utmaningar som finns, omvärldsanalys inklusive dialog med leverantörer, diskuterat området och avgränsningar, Initierat innovationsteam, utvecklat former och gemensam struktur för samarbetet. För att lära av varandra och utvecklas som beställare har vi inom team kravställan introducerat och arbetat med casesharing. Metodiken innebär att var och en väljer ut ett ämne att borra i, kan vara en utmaning eller en möjlighet från sin egen organisation, och får hjälp att belysa dessa. Det är enkla förberedelser genom att vi tillhandahåller en mall och möjlighet till coachstöd. Personen presenterar sitt case under 15 minuter och därefter går vi laget runt för reflektioner och kommentarer. 

Beställarnätverk som arbetsmetod

Under hösten 2021 benchmarkade vi mot ett par andra beställarnätverk för att lära oss lite mer om beställarnätverk som arbetsmetod. Stina Nyman, Uppsala universitet (och tidigare SKR) och Charlotte Palmgren, Upphandlingsmyndigheten har varit generösa och delat med sig av sina erfarenheter. Vi har bl a fått ta del av följande framgångsfaktorer och rekommendationer: 

  • Utveckla en gemensam målbild och besluta gemensamt vad beställarnätverkets leveranser ska vara  
  • Säkerställ många olika kompetenser inom nätverket, t ex behovsägare, experter – ex projektledare, tekniker och användare, upphandlare, innovationsledare, ekonomer, jurister och forskare.  
  • Möjliggör olika engagemangsnivåer – t ex drivare och följare och formalisera arbetet genom en avsiktsförklaring. 
  • Sök finansiering löpande för att säkerställa långsiktig överlevnad (om detta är önskvärt) 
  • Lägg vikt vid att deltagarna är lika trygga och införstådda med metodiken beställarnätverk som själva leveranserna som kommer ur beställarnätverket 
  • Kommunicera pågående arbete externt för att få ringar på vattnet i övriga organsationer. 
  • Tryck på vikten att deltagarna får möjlighet att presentera beställarnätverkets arbete i den egna organisationen. 

Team 1: Gemensam kravställan i upphandlingsdokument

Nästa möte: meddelas inom kort

Hör av dig till lisa@coinnovate.se om du vill vara med

Team 2: Kunskap om bra materialval i anläggningsprojekt

Nästa möte: meddelas inom kort

Hör av dig till stefan.uppenberg@wsp.com om du vill vara med

Team 3: Förvalta och underhålla: cirkularitet, upphandling av drift och underhåll

Nästa möte: meddelas inom kort

Hör av dig till hans@coinnovate.se om du vill vara med

Team 4: Beställarnätverk som metod

Nästa möte: meddelas inom kort

Hör av dig till bodil@coinnovate.se om du vill vara med