Tips inför utlysningen

Det krävs en bra idé och rätt aktörer

 

Innovationsarbete innefattar nästan alltid risker att inte lyckas. Sannolikheten att ett innovationsprojekt blir framgångsrikt hänger samman med ett antal olika faktorer – olika för varje projekt. Ändå kan några generella råd formuleras:

  • Definiera er ”verksamhets/affärsidé: Vad ska ni uppnå och vilka parter behövs för detta?
  •  Samla de aktörer som behövs i projektet: fortsätt titta på affärsidén tillsammans med dem! Verksamhetsidén måste bygga på att den skapar värde för samtliga aktörer som behövs och att dessa aktörer måste också ha goda möjligheter att prestera det som krävs av dem. Det bör dessutom inte finnas oöverstigliga hinder relaterade till regelverk eller legala frågor (som  kan röra rättigheter). Se till att alla parter gör tydliga åtaganden!
  • Det kan också vara läge att tidigt börja fundera över projektets arbetsformer och rollfördelning: Hur ska vi arbeta tillsammans? Hur tillser vi att vi har rätt kompetenser? Rätt ledningsstöd från involverade organisationer? Vid sidan av de tekniska och affärsmässiga kompetenserna: har vi en sammansättning som ger oss möjlighet att arbeta kreativt och entreprenöriellt, vara bra på nätverkande, insamlande och nyttjande av information, administrativ ordning?
  • Aktörerna bör också tillsammans arbeta igenom och beskriva hur projektets resultat ska bidra till byggandet av ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

De som söker medel hos InfraSweden gör klokt i att följa dessa råd, eftersom det då blir lättare att skriva en bra ansökan. Beskrivningen av projektets hållbarhetspotential är naturligtvis viktig för ansökan, men har en kanske ännu viktigare roll som en starkt motiverande faktor för såväl projektets deltagare som andra intressenter.