BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Tidiga beslut i byggprojekt måste ofta tas baserat på underlag som är behäftade med stora osäkerheter. Det gäller såväl nybyggnad som vid reparation och underhåll, där sådana beslut riskerar att leda till förseningar och oväntade kostnader.
Metoder för identifiering av osäkerheter och hur dessa kan reduceras finns tillgängliga men tillämpas sällan i verkliga projekt. Beslutsstödjande metoder kan t.ex. utformas med avseende på byggskedet för den utförande entreprenören eller utformas för planering av underhållsåtgärder på ägar- eller utförandenivå.

Projektets syfte och slutgiltiga mål är att utveckla ett nytt system/ramverk för beslutsstöd som kan användas för att kunna ta rationella och vetenskapligt grundade beslut angående underhållsåtgärder av konstruktioner eller garantera funktion vid nyproduktion.
Projektet kommer att genomföras genom “state-of-the-art” och “state-of-the-practice” omvärldsanalys, kritisk utvärdering av befintliga koncept, utveckling av nytt teoretisk ramverk, utveckling av metoder och riktlinjer; och spridning och utnyttjande av ny kunskap.
Ramverket kommer att utnyttja kunskap från olika områden såsom mätning och övervakning, provning, avancerad modellering och tillförlitlighetsanalys.

Denna helhetssyn kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastruktur. Det inkluderar datadrivna underhållsmetoder för transportinfrastruktur eftersom beslutet bygger på omfattande data som erhållits genom t.ex. övervakning. Projektet kommer att resultera i ett ramverk, som kan ses som ett nytt bedömningsverktyg för tillståndsförändringar i transportinfrastruktur.

Tidplan

Start 2016-10-01

Slut 2018-08-31

Projektansvarig

RISE

Projektledare

Daniel Honfi, daniel.honfi@ri.se

Partners

RISE, Chalmers, KTH, LTH, NCC, Tyréns

Publikationer och bakgrundsmaterial

Honfi, D., Lechner, T., Köhler, J. Rational maintenance of timber bridges. ICTB2017

Honfi, D., Leander, J., Björnsson, I., Plos, M., Zandi., K., Magnusson, J., Lechner, T., Gabrielsson, H.,  Decision support for maintenance and upgrading of existing bridges. Presenterad på 39th IABSE Symposium – Engineering the Future, 2017, Vancouver, Canada.

Leander, J., Honfi, D., Larsson Ivanov, O., Björnsson, I. A decision support framework for fatigue assessment of steel bridges. Engineering Failure Analysis 91 (2018) 306–314

Pettersson, M., Hännestrand, S. Broförvaltning: En studie av beslutsfattandet kring brounderhållsarbeten. Examensarbete på KTH, Byggteknik och Design. BD2017:41

Honfi, D., Williams Portal, N., Leander, J., Larsson Ivanov, O., Plos, M., Zandi, K., Carniero, E., Lechner, T., Magnusson, J., Gabrielsson, H. Inspection and monitoring of bridges in Sweden. SP Rapport 2018:25

Leander, J., Honfi, D., Björnsson, I. Risk-based planning of assessment actions for fatigue life prediction Presenterad på 2nd International Conference on Structural Integrity ICSI 2017.

Leander, J., Honfi, D., Björnsson, I. Decision support for bridge condition assessment. Presenterad på SMAR 2017 – Fourth conference on smart monitoring assessment and rehabilitation of civil structures.