Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

För att minska störningar vid anläggningsarbeten i urbana gatumiljöer passar olika aktörer på att genomföra åtgärder samtidigt. På så vis undviks störningar längre fram, men det kan vara mer resurskrävande och klimatpåverkande eftersom de olika infrastrukturkomponenternas livslängd är så olika. I dagsläget sker planeringen av underhåll och förnyelse av gatusektioner på kort sikt med syfte att minska störningar och kostnaderna. Målet med detta projekt är att utveckla beslutstöd och arbetssätt för att optimera koordineringen av anläggningsarbeten i gatan på längre sikt, utifrån såväl kostnader som miljöpåverkan och störningar och generera samhälliga vinster utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Arbetssätten utvecklas i direkt samarbete med problemägarna och förväntas ge god implantering av resultaten i medverkande organisationer. Eftersom stor vikt läggs på resultatspridning antas att resultaten kommer att få effekt i andra organisationer, och på sikt även för privata företag som kan skapa mer utvecklade tjänster för samordning av anläggningsarbeten.

Syftet med detta projekt är att utveckla beslutstöd och arbetssätt som effektiviserar koordinerat underhåll och förnyelse av olika infrastrukturslag så att koordineringen blir så optimal som möjligt, utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Detta projekt kommer att bidra till att un-derlätta prioritering av åtgärdsinsatser och optimera nyttjandet av olika infrastrukturslags tekniska livslängd. De arbetssätt som tas fram kan bidra till ett effektivare koordinerat underhåll och förny-else av infrastruktur. Förväntade effekter är att bidra till en mer effektiv användning av ekonomiska resurser och bidra till en hållbar utveckling av infrastrukturen i staden.

På TRL-skalan bedöms projektet ta steget från nivå 4 till 5. Så här långt har LTU utvecklat en ana-lysmetod för utvärdera hur effektiv olika typer av koordinering av gator och ledningar kan vara. I det här projektet kommer denna metod att användas för olika typscenarier (t ex olika typgator och ledningsnät i olika typer av områden mm) tillsammans med LCC och LCA som kan leda till beslutsstöd och förslag på nya arbetssätt för koordinerat underhåll och förnyelse.

Tidplan

Start 2019-05-01

Slut 2021-10-31

Projektansvarig

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Annelie Hedström, Annelie.hedstrom@ltu.se

Partners

Luleå Tekniska Universitet, Luleå och Bodens kommuner, Vakin, Mittsverige Vatten och Avfall,Stockholm vatten och avfall.