Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

En vy upp mot ett tak med konstruktion av stålrör

Korrosion inom Sveriges infrastruktur kostar årligen ca 100 miljarder kronor. För att minimera kostnaderna för korrosionsskador är det viktigt att välja ett korrosionsskydd med lång livslängd och en hanterbar reparationsmetodik. Projektet förväntas bidra till att minska underhållskostnaderna för varmförzinkade stålkonstruktioner.

Snabba och relativt sett enkla metoder för reparation av varmförzinkade stålstrukturer har potential att minska kostnader och effektivisera underhållet för en åldrande infrastruktur, och öka produktiviteten där trafikantkostnader och stilleståndskostnader har stor inverkan på den totala kostnadskalkylen. Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för tillståndsbedömning, och ta fram en optimal underhållsmetodik för varmförzinkade stålkonstruktioner. Föreslagna reparationsmetoder och metoder för renovering av stålprofiler kommer att utvärderas ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Det finns idag alternativa produkter och metoder som med stor sannolikhet kan innebära kostnadsbesparingar och effektiviseringar jämfört med den praxis som beskrivs i gällande kravställning för varmförzinkat stål, detta projekt kommer att utvärdera dessa produkter och metoder. Projektresultatet förväntas ge en objektiv grund för en förändring av den nuvarande kravställningen. Det slutgiltiga målet med projektet är att förlänga livslängden på uttjänta och skadade zinkskikt så att den totala kostnaden för reparation eller ombyggnation kan minimeras. Samt att underhållsåtgärder kan genomföras mer effektivt och på ett miljömässigt hållbart sätt.

Arbetet kommer att baseras på korrosionsprovning, inspektioner av referensobjekt, och livscykelanalyser vilket ligger väl inom de huvudsakliga kompetensområdena för de tre respektive projektparterna. Utöver de huvudsakliga projektparterna kommer ett flertal företag organisationer och statliga verk (beskrivs närmare i projektbeskrivningen), att bidra med material, arbete och finansiering.

För att utvärdera alternativa produkter och metoder krävs en exponeringsstudie där de olika metoderna jämförs med avseende på korrosionshärdighet. För att utvärdera de olika metoderna med avseende på miljöpåverkan och kostnad planeras LCA och LCC studier som en aktivitet i projektet. För att utvärdera metoderna praktiskt och bedöma förenklingar i utförande jämfört med dagens system kommer metoderna att utvärderas inom ramen för ett antal entreprenader.

Tidplan

Start 2018-04-18

Slut 2021-04-18

Projektansvarig

Swerea KIMAB AB

Projektledare

Bror Sederholm, bror.sederholm@swerea.se

Partners

Swerea KIMAB, St Control AB, Swerea IVF.

Publikationer och bakgrundsmaterial