InfraSweden2030 har nu 96 projekt, varav 14 tillkommit under våren 2019.

Under eftermiddagen 24 oktober 2019 fick ett urval av projekten möjlighet att berätta om sina resultat och nätverka med varandra och andra besökare.

Camilla Byström

InfraSweden2030:s programchef Camilla Byström

Projektpresentationer från konferensen

Automatiserad Vägdrift

DMRail

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Framtidens mobilitetsstationer

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur, ClayBind

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

Koncept för anläggningsfabriken

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Körbarhetsanalyser i tågsimulator

LifeExt – Livslängdsförlängning av befintliga stålbroar

LIVAR – Livslängdsoptimering av räls

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partkielemissioner

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Prognosstyrd dynamisk vägdrift, fas 3 och 4

Prognostisering av spårtillväxt – Asfaltbeläggningar

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar

UHPC som underhåll och reparationsmaterial

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

UPPSAMT 2.0

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Young Infra Academy möter forskarna

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

 

 

En projektpresentation om återvunning av betong

Projekt från InfraSweden2030 presenterade sina resultat

 

en projektpresentation

Sakernas internet (IoT) ger stora möjligheter för transportinfrastrukturen

fyra personer i samtal

I pauserna fanns utrymme för diskussion

Foto: Tobias Ohls