Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden

Mål, syfte och förväntad nytta

För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem krävs omställning av dagens samhällsstrukturer mot ökad resurseffektivitet och minskat bilresande. Cirka 80 % av boendes klimatpåverkan är kopplade till transporter till och från bostaden. I Sverige är 60 % av bostadsbeståndet från perioden 1950-1990, då bilen var styrande i stadsbyggandet. Genom att införa mobilitetstjänster som kan ersätta delar av dagens ytkrävande parkeringsanläggningar skulle en stor del av bilresandet i dessa områden kunna styras om till mer hållbara transportsätt. Samtidigt frigörs ytor för nya bostäder och förbättrad boendemiljö. Målet med projektet är att med stöd av akademisk forskning och fallstudier ta fram mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept anpassade efter förutsättningar i tre vanliga stadstyper. I projektet ingår att identifiera drivkrafter och hinder och ta fram strategier för att nå framdrift i omställningen. Behovet av att bygga fler bostäder till lägre kostnad och samtidigt klara en snabb omställning mot ett mer hållbart samhälle är prioriterade utmaningar för kommuner och bostadsbolag över hela Sverige. Projektets resultat blir direkt tillämpbara i många bostadsområden. Berörda behovsägare och intressenter deltar i projektet vilket blir en garanti för att lösningar och strategier blir genomförbara och att implementeringen blir snabb och effektiv.

 

Projektets behovsägare

  • Stockholms stad: Trafikkontoret
  • Kommunala bostadsbolag: Svenska Bostäder, Familjebostäder
  • Privata byggaktörer: K2A, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter

 

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

  • Arbetspaket (AP) nr 1 Projektledning
  • Arbetspaket (AP) nr 2 Fallstudier i tre olika stadstyper  – Leverans: Mobilitets- och stadsbyggnadskoncept för de olika stadstyperna
  • Arbetspaket (AP) nr 3 Genomförandefrågor – Leverans: Strategier för genomförande: arbetssätt, processer, metoder och verktyg
  • Arbetspaket (AP) nr 4 Kommunikation och sammanställning – Leverans: Forskningsrapport, inspirationsskrift/handbok, presentation, artiklar, seminariemedverkan

Tidplan

Start

2021-05-31

Slut

2022-05-31

Projektansvarig

Nyréns Arkitektkontor AB

Projektledare

Katarina Borg, katarina.borg@nyrens.se

Partners

Trivector Traffic AB & EC2B

Kungliga tekniska högskolan, KTH

Stockholms stad, trafikkontoret

AB Svenska Bostäder

AB Familjebostäder

Knaust & Andersson Fastigheter Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB

Sveafastigheter AB

Laterre fastigheter AB