Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

En grävmaskin lyfter jord

Syftet med projektet är att förbättra produktionsmetoderna för anläggningsarbeten genom att öka återanvändningen av sulfidjord och därmed minska behovet av långa transporter och dyr specialdeponering. Målsättningen är att utveckla redskap för en anpassad produktion i form av en bättre bedömningsmodell som delar in sulfidjord i fyra olika klasser utifrån lämplighet att återanvändas baserat på jordens miljögeotekniska egenskaper, och sedan i full skala utreda två applikationer att återbruka sulfidjord.

Projektet bedöms kunna minska dagens transport av sulfidjord, minska behovet av deponiytor som i annat fall måste etableras. Vidare kommer sulfidjord att kunna ersätta andra material som exempelvis täckmaterial till sluttäckning av deponier. Projektet kommer därmed att bidra till minskad miljö och klimatpåverkan. Klassningen och demonstrationsförsöken med uppföljning av både miljö och geoteknik kommer att öppna upp nya möjligheter att återanvända sulfidjord. Klassningen av sulfidjord bör kunna standardiseras för att kunna garantera lika bedömning i alla kommuner.

Tidplan

Start 2017-06-12

Slut 2019-09-30

Projektansvarig

Ecoloop AB

Projektledare

Jozsef Mácsik, Josef.Macsik@ecoloop.se

Partners

Ecoloop AB, Trafikverket

Publikationer och bakgrundsmaterial

Mácsik, J., Robinson, T., Maurice, C., Fägerman, T. och Pettersson, J. Sulfidjord eller vanlig lera – dömd på förhand. Bygg & teknik 1/18