Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

sök senast 5 februari

Vi vill utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv, miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

 

Vi eftersöker projekt inom många olika områden: till exempel konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivitet. Vi efterlyser också projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur, och projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur.

 

Omfattning 
För detta erbjudande har avsatts en budget på maximalt 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Projekttiden ska vara begränsad till maximalt 36 månader. Bidraget för små Forsknings- och innovationsprojekt (FoI) är maximalt 1 miljon kronor medan för stora FoI-projekt finns det ingen övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Resterade del ska finansieras genom parternas medfinansiering.

 

Vem kan söka? 
Erbjudandet riktar sig till alla aktörer som söker finansiering för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en hållbar transportinfrastruktur. Deltagande projektparter ska vara juridiska personer, och  minst en deltagande part i projekt som ansökan avser ska vara näringslivsrepresentant.
Små FoI-projekt ska ha minst två parter, stora FoI-projekt ska ha minst tre parter.
Projektbeskrivningen ska visa hur kvinnor och män på ett jämställt sätt har inflytande över projektet samt medverkar aktivt i genomförandet.
Programkontoret för InfraSweden2030 hjälper dig gärna med att hitta projektpartners för ansökan, och med att se över att ansökan uppfyller de krav som ställs. Beslut om vem som får stöd görs av Vinnova.

Informationsmöten

InfraSweden2030 anordnar ett antal informations- och nätverksmöten för utlysningen, där du kan hitta samarbetspartners att bilda konsortium med, och ställa frågor till programkontoret.