Inom ramen för ett enskilt projekt inom InfraSweden2030 har rapporten Upphandling som verktyg för hållbar innovation skrivits. Det handlar mest om arbetssätt som möjliggör innovation istället för att förhindra eller försvåra. En utgångspunkt för arbetet är att det är möjligt att använda våra offentliga medel så de skapar ännu större värde och nytta och bidrar till hållbara innovationer. Uppdraget har utförts av Coinnovate.

 

-Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter omkring 800 miljarder kronor per år, vilket svarar mot omkring 18% av bruttonationalprodukten. Inom EU genomförs offentliga upphandlingar för omkring 2 000 miljarder Euro årligen, vilket motsvarar 19% av vår samlade BNP. Byggnadssektorn berör en stor del av upphandlingarna, säger Lisa Johnsson, Coinnovate.

Syftet med detta projekt har varit att – med utgångspunkt för hur upphandling kan resultera i hållbara innovationer – ge en enkel översikt över nuläget, identifiera några goda exempel, beskriva ett antal utvecklande strategiska frågor och ge förslag på vägar framåt som kan intressera relevanta aktörer och kompetenser att fortsätta driva utveckling inom detta område.

-I rapporten visar vi att upphandlingsformer och regelverk innebär att det inte är helt lätt att göra upphandlingar av innovationer eller upphandlingar som är innovativa till sin form. Men vi visar också att upphandlingslagstiftningen i sig inte utgör något hinder för innovation. Däremot kan gamla vanor, kultur, tidspress och kompetensbrist medföra att upphandlingar inte gynnar eller till och med förhindrar innovation, menar Hans Björkman, Coinnovate.

Rapporten ger en rad exempel som visar att det är möjligt att skapa innovationer genom upphandlingar – bland annat en underhållsupphandling som stödjer innovation.

-Om vi ska nämna ett par bra framgångsvägar, så skulle det kunna vara att satsa på beställarnätverk och att lägga mer kraft på utveckling av kompetens kring hållbara och innovativa upphandlingar, säger Bodil Sandén, Coinnovate.

Det är också angeläget att utveckla gemensamma regler, riktlinjer, arbetssätt och kanske även checklistor till stöd för hållbara och innovativa upphandlingar. Även här kan beställarnätverk vara drivande aktörer. Beträffande upphandlingskompetensen, så finns det anledning att arbeta med såväl beställarnas som anbudsgivarnas kompetens. Upphandlingsfrågorna bör sammantaget givas utökat utrymme inom såväl grundutbildning som forskning vid universitet och högskolor.

Rapporten betonar behovet av att skapa tillit genom upphandlingsprocessen:

  • Låt förberedelsearbetet ta tid – jobba med förfrågningsunderlaget
  • Skriv kontrakt baserade på en tydlig gemensam partsavsikt!
  • Skriv in samverkansformer i kontraktet!

Avslutningsvis ger rapporten även en rad förslag för utveckling av verksamheten rörande innovationsstöd inom ramen för InfraSweden2030.