Erika Hedgren arbetar som strateg på Inköp och logistik på Trafikverket. Hon är dessutom adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

I hennes arbetsuppgifter finns frågor som rör Trafikverkets FoI-verksamhet, forskning gällande beställarrollen och offentliga affärer, Trafikverkets affärsutveckling och innovationsupphandling.

Hans Björkman, en av InfraSwedens samverkans- och innovationsledare, har träffat Erika.

Berätta om ert kategoriarbete

– Inom Trafikverkets inköpsverksamhet arbetar vi – där det är lämpligt – tvärfunktionellt i kategoriteam. I varje team arbetar vi med en avgränsad grupp av produkter, tjänster eller entreprenader. Arbetet syftar till att leda ett tvärfunktionellt teamarbete med syfte att skapa strategiska och taktiska förändringar för goda affärer så att ambitionen i Trafikverkets Inköpspolicy ska kunna uppnås. Arbetet ska bidra till att Trafikverkets avtal motsvarar behoven ur ett livscykelperspektiv. Vi tar fram strategier och arbetar med löpande utvecklingsarbete.

Under det senaste året har vi haft möten mellan InfraSweden och Trafikverket, där vi från InfraSweden har presenterat sammanfattningar av lovande projekt, i form av ”two-pagers”, där projekten beskrivit tänkbara nyttor och vad som krävs för förverkligande av projekten. Hur tar Trafikverket hand om det som presenteras vid dessa möten?

– Vi lyssnar och ställer ofta frågor om sådant som behöver beskrivas tydligare. Vissa projektidéer kan vara svåra för oss att ta hand om, medan andra kan vara intressanta för något av våra kategoriteam eller inom andra delar av Trafikverket. Vår roll är att hitta vägar och underlätta för innovation att komma till stånd, avslutar Erika.

Hittills har ett tiotal InfraSweden-finansierade projekt presenterats i träffar med Trafikverket. I gruppen följs bland annat projektet LifeExt2, som handlar om livslängsförlängningar av stålbroar och iBridge, med inriktning på digitalisering av broförvaltning. Gruppen har också kunnat bidra med kontakter som kan visa sig värdefulla, exempelvis till Wavebreaker, ett projekt som handlar om bullerskydd. Nyligen har bland annat ett projekt för utveckling av metod för mätning av vägars barriäreffekter samt ett projekt rörande kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber presenterats – och där pågår arbetet för att “hitta rätt” inom verket.

Har du ett projekt – InfraSwedenfinansierat eller ej – som du vill ska presenteras, så ska du inte tveka att kontakta Hans Björkman på InfraSweden