Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

 

Mål, syfte och förväntad nytta

Dagens växlar för spårburen trafik är känsliga för yttre påverkan, underhållskrävande, orsakar driftstörningar, förseningar etc. Vertex Sweden AB (Vertex) arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla en driftsäker och resurseffektiv växel för spårburen trafik, såväl för järnväg som för spårväg. För spårburen stadstrafik finns ytterligare ett mål och en aspekt som skall vägas in – bullerreducering – en fråga som är akut i vissa områden. Vertex växel med vertikalt rörlig korsningsspets är lösningen!

För obebyggd eller ineffektivt nyttjad mark i områden som är bullerstörda (p.g.a. spårburen trafik) kommer Vertex uppfinning att vara nyckeln till att man i framtiden kan använda marken för bostadsbyggande, tillika vara nyckeln som krävs för att samhället i framtiden skall kunna erbjuda ett hållbart, kollektivtrafiknära boende i centrala och stadsnära miljöer.

Vertex uppfinning kommer tack vare sina tekniska fördelar även vara en nyckel till ökad resurseffektivitet och driftsäkerhet hos spårburen stadstrafik – detta ökar folks benägenhet att åka kollektivt, vilket är en viktig faktor för en hållbar utveckling av våra städer.

Vertex har tagit fram en växelprototyp som sedan september 2018 testas i driftsmiljö i Kil där den utför 288 växlingar per dygn. Testresultaten har utfallit till stor belåtenhet.

I det nu aktuella projektet ska vi tillverka en spårkorsningsprototyp med vertikalt rörlig korsningsspets, och testa den ihop med en växel. Detta skall ses som en komplettering till Vertex växel för anpassning till spårvägen och den spårburna stadstrafiken (istället för järnvägsanpassning).

Målet är att avhjälpa problemen med krånglande och underhållskrävande växlar som i hög grad påverkar driftsäkerheten, resursåtgången och punktligheten för den spårburna stadstrafiken samt att helt eliminera de kraftiga vibrationer och höga impulsljud, som dagens stadsburna spårtrafik ger upphov till. Det finns zoner idag som är så bullerstörda (p.g.a. den spårburna stadstrafiken) att de inte uppfyller kraven för god boendemiljö.

Vertex växel med vertikalt rörlig korsningsspets kommer kunna reducera buller i alla städer med spårburen stadstrafik.

 

Projektets behovsägare

I detta projekt samverkar Vertex med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Norrköpings kommun som är med i egenskap av behovsägare.

 

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Projektet består av fyra arbetspaket för tillverkning (komponenttillverkning, sammansättning och montering), installation, testning och utvärdering. I fjärde arbetspaketet görs sammanställning av testresultat, analys, riskbedömningar etc. Detta material kommer härefter att lämnas in till Transportstyrelsen, att utgöra underlag för styrelsens godkännandebedömning.

Tidplan

Start

2021-04-06

Slut

2023-01-31

Projektansvarig

Vertex Sweden AB

Projektledare

Bo Johansson, Vertex Sweden AB, bo.johansson@vertexsweden.com

Partners

MVG-koncernen genom Blue Future Norra AB

Ulricehamns Betong AB (UBAB)

Elfördel AB

Logistica Consulting AB

Järnvägsklustret

Trafikförvaltningen i Region Stockholm

Norrköpings kommun.

Publikationer och bakgrundsmaterial