UPPSAMT 2.0 – UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

Karta med järnvägar markerade

Att skapa förbättringar för järnvägens resenärer och brukare av godstransporter genom att utveckla järnvägssystemets tillförlitlighet samt trafikledning och kommunikation. Det och att bidra till 95% punktlighet 2020 är övergripande mål för projektet UPPSAMT 2.0.

UPPSAMT 2.0 syftar till att vidareutveckla samarbete och samverkan inom järnvägssystemet och dess övervakning och underhåll, understött av sensorsystem, telematik, analysverktyg och en plattform som stödjer samverkan kring utveckling och hantering av störningar, för en effektivare och grönare spårtrafik med bättre upplevelse för resenär och brukare.

Låt järnvägssystemets alla aktörer automatiskt, och sömlöst, bidra till identifiering och rapportering av potentiella kvalitetsbrister. Detta möjliggör för de som ansvarar för trafik, drift och underhåll att mer proaktivt parera och åtgärda, och minska den akuta felavhjälpningen som leder till störningar i järnvägen. Istället för att som idag reaktivt laga när problemet redan är ett faktum.

Genom innovativ användning av befintliga och nya sensorer kombinerat med analysmetoder och modeller baserat på stora mängder data, kommer projektet visa hur man kan generera proaktiva indikationer på infrastruktur- och fordons-problem som snabbare kan åtgärdas utan att problemet skapar störande avbrott i tillgänglighet.

Med annan finansiering än bara Trafikverkets är det lämpligt och möjligt att genomföra ett integrerat bransch-pilotprojekt som är inriktat på bättre samverkan och hantering av underhåll i järnvägssystemet. Sådan finansiering tjänar också som en välbehövlig morot och piska i de samverkansinitiativ som järnvägsföretag och Trafikverket fortsätter att medfinansiera med resurser och fordon i trafik.

Tidplan

Start 2018-05-01

Slut 2019-09-01

Projektansvarig

Outflight AB

Projektledare

Peter Melander, peter@outflight.net

Partners

Trafikverket, InfraNord, SJ, Tåg i Bergslagen, MTR, Trackoptic, Outflight AB