Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

En hand håller en penna och skriver på ett kontrakt

En unik upphandlingsstrategi baserad på konkurrenspräglad dialog och samverkansavtal har trätt in på banan i Sverige i och med att Skellefteå kommun, som första kommun, vågat sticka ut hakan och använda detta. Detta forskningsprojekt avser att genom studier av upphandlingen och efterföljande genomförande av byggprojektet belysa, både ur beställarens och leverantörens perspektiv, olika aspekter kring denna innovationsfrämjande upphandlingsstrategi samt dess effekter på innovationssystemet.

Leverantören får en ökad drivkraft för att arbeta med strategisk utveckling i och med denna upphandlingsstrategi främjar implementeringen genom ett tydligt öppet klimat samt incitamentsmodell. Konkurrenspräglad dialog som verktyg för att främja gemensam utveckling och öka innovationsgraden har använts exempelvis i Nederländerna och Storbritannien, men kunskapsnivån för denna typ av upphandlingsstrategi är däremot fortfarande låg inom den svenska kontexten. Trots att forskare visat på vilka effekter innovationsfrämjande upphandlingar, baserade på samverkan och funktion, kan åstadkomma är det sällan som beställare inom infrastruktursektorn vågar implementera nya upphandlingsstrategier. En orsak till detta är att nya strategier ofta medför en ökad risk och en osäkerhet om vad man i slutändan får ut av projektet.

Upphandling har länge ansetts vara en påverkande faktor med stor betydelse för utfallet av byggprojekt såsom effektivitet, kvalitet och innovation. Inom Sverige har upphandling som fenomen studerats allt intensivare med Formas nationella satsning ProcSIBE som syftar till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet.

Detta forskningsprojekt angränsar till arbetet inom ProcSIBE men fungerar som ett komplement med tydligt fokus på att studera vilka effekter en ny upphandlingsstrategi kan ha på innovationssystemet, inte bara ur ett projektperspektiv, utan också för dess involverade aktörer på ett strategiskt och mer långsiktigt plan. Då det saknas stöd för både beställare i hur de ska introducera innovationsfrämjande upphandlingsstrategier och för leverantörer hur de kan bästa nyttja möjligheterna upphandlingsstrategin för med sig så har detta forskningsprojekt som mål att bistå aktörerna med råd och stöd kring dessa två komplicerade frågorna.

Tack vare det nära samarbetet med industrin och starka relation till närliggande forskningsprojekt finns mycket god potential till spridning av den ökade kunskap om upphandlingsstrategin som projektet bidrar med. Den starka kopplingen till ProcSIBE och dess närverk förstärker ytterligare möjligheterna till spridning både nationellt men också internationellt.

Inblandade (såväl som andra) parter från industrin har visat stort intresse för projektet vilket bidrar till ett sug efter dess förväntade resultat. Genom att allt flera beställare ställer sig positiva till innovationsfrämjande upphandlingsstrategier som skapar större incitament till implementering av innovation i projekt ökar leverantörens drivkraft till att strategiskt utveckla och implementera innovationer som kan bidra till bättre projektresultat men också till en hållbarare branschutveckling.

Tidplan

Start 2018-05-01

Slut 2020-04-31

Projektansvarig

LTU Luleå Tekniska Universitet

Projektledare

Johan Larsson, johan.p.larsson@ltu.se

Partners

Luleå Tekniska Universitet, Skellefteå kommun, NCC

Publikationer och bakgrundsmaterial