Transformativ infrastruktur – Innovationstävling

Projekttitel: Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

 

Det strategiska innovationsprogrammet, InfraSweden2030, har tillsammans med anläggningsbranschen (beställare, konsulter och entreprenörer) samt materialindustrin blivit tillfrågade av Naturvårdsverket med flera svenska myndigheter (Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtanalys samt stiftelsen Mistra) om att inkomma med ansökan om deltagande i rubricerad tävling. Ansökan har beviljats av Naturvårdsverket.

Tävlingens målsättning är att de deltagande lagen ska komma fram med förslag som bidrar till:

 • Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser inom basmaterialindustrin (Bibliotek av tekniker och lösningar)
 • Åtgärdsförslag för implementering
 • Policyinnovationer/ policy design
 • Nya tävlingar för andra industrisektorer eller andra miljöaspekter

Tävlingen bedrivs mellan två lag om 10-15 st lagmedlemmar per lag. Respektive lag innehåller lagmedlemmar som normalt inte samverkar vilket är viktigt för att åstadkomma en öppen innovationsmiljö inom respektive lag genom att bryta ”corporate walls”.

Projektbeskrivning

Mål: Anläggningsbranschen ska genom deltagande med två lag i rubricerad tävling finna metoder och tekniska lösningar som radikalt minskar utsläppen av växthusgaser i byggandet av infrastrukturanläggningar.

Tävlingsobjektet väljs till Öresundsförbindelsen vilket i detta sammanhang bedöms som ett såväl nationellt som internationellt känt skyltfönster som kan vara till nytta för att skapa intresse kring tävlingen, dess resultat och möjligheter att ta föreslagna åtgärder vidare efter tävlingen.

Tävlingen ska använda kända verktyg, såsom Trafikverkets klimatkalkyl, för beräkningarna och an-vända sig av schabloner och framtidsprognoser, där värden saknas.

Tävlingen kommer utformas enligt följande moment:

 1. Identifikation av 3-5 st byggnadsmaterial/-verk/-moment, såsom betong, asfaltsbeläggning, stål, tunnel, bro, transporter etc, i Öresundsförbindelsen som påverkar utsläppen av växthus-gasutsläppen mest
 2. Efter val av byggnadsmaterial/-verk/-moment beräknas schablonmässigt det faktiska CO2-utsläppet i produktionen på 1990-talet, det beräknade CO2-utsläppet för produktion med da-gens kända tekniker
 3. Identifikation, beräkning och verifiering av möjlig utsläppsminskning av växthusgaser genom tillämpning av nya material, produktionsmetoder, processer, regelverk och policyer, med sikte på ”Tillgängligt 2030 för att nå målet nollutsläpp 2045”
 4. Identifikation av potentiella barriärer för möjliggörande av utsläppsminskningar
 5. Upprättande av strategier för hur möjliga utsläppsminskningar enligt ovan ska kunna realiseras, göras till marknadsmässiga produkter och hur de kan exporteras. Om utsläppsminskningar inte kan åstadkommas med ”ny känd teknik”- kommer idéutveckling för helt nya innovativa koncept att läggas till paletten över lösningar.

Resultat och effektmål

Tävlingens målsättning är att de deltagande lagen ska komma fram med förslag som bidrar till:

 • Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser inom basmaterialindustrin (Bibliotek av tekniker och lösningar)
 • Åtgärdsförslag för implementering
 • Policyinnovationer/ policy design
 • Nya tävlingar för andra industrisektorer eller andra miljöaspekter

Följande aktiviteter kommer dokumenteras i rapport:

 • Identifikation, beräkning och verifiering av möjlig utsläppsminskning av växthusgaser genom tillämpning av nya material, produktionsmetoder, processer, regelverk och policyer, med sikte på ”Tillgängligt 2030 för att nå målet nollutsläpp 2050”
 • Identifikation av potentiella barriärer för möjliggörande av utsläppsminskningar
 • Upprättande av strategier för hur möjliga utsläppsminskningar enligt ovan ska kunna realiseras, göras till marknadsmässiga produkter och hur de kan exporteras.
 • Utsläppsminskningar som inte kan åstadkommas med ”ny känd teknik”- kommer idéutvecklas för helt nya innovativa koncept att läggas till paletten över lösningar.

 

Tidplan

Start 2017-06-12

Slut 2018-10-01

Projektansvarig

Sveriges Byggindustrier

Projektledare

Lars Redtzer, Lars.Redtzer@sverigesbyggindustrier.se