Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Projektidén är att bilda ett konsortium av intressenter som vill etablera och långsiktig vidareutveckla och använda SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet som en test- och demonstrationsanläggning (testbädd).

Inom teknikområdet bergbyggnadsteknisk utveckling och innovation råder en uppenbar brist på möjligheter att testa och demonstrera nya idéer till produkter, metoder och arbetssätt under verkliga förhållanden. Traditionellt görs det under byggskedet när nya undermarksanläggningar byggs. Det innebär ofta olika restriktioner som t ex tidspress, bristande tillgänglighet i både tid och rum och svår arbetsmiljö som kan begränsa värdet av testen och demonstrationen.

Som ett första steg har SKB valt att samarbeta med bergbyggnadsbranschens aktörer för att utreda om det är möjligt och i så fall hur Äspölaboratoriet kan utvecklas till en testbädd för bergbyggnadsteknisk utveckling och innovation. Utredningen genomförs som en genomförbarhetsstudie.

Studiens fokus är riktad mot att:

  • Kartlägga och matcha branschens behov mot de möjligheter som Äspölaboratoriet erbjuder.
  • Mobilisera och etablera en aktörskonstellation som vill projektera och realisera testbädden i Äspölaboratoriet.
  • Utreda vilka möjligheter som finns för långsiktig finansiering av testbäddens drift och förvaltning.

Bakgrunden till projektidén

SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet är unik i sitt slag. Det finns bara ett fåtal liknande laboratorier i världen och Äspölaboratoriet utmärker sig genom den långvariga och framgångrika forskningen kring slutförvaring av använt kärnbränsle som bedrivs där. Anläggningen är mycket väl dokumenterad och det omgivande bergets egenskaper har successivt undersökts i 30 år(!), vilket utmärker Äspölaboratoriet vid jämförelse med andra berganläggningar.

Det strategiska beslutet att bygga Äspölaboratoriet och den verksamhet som bedrivits där sedan 1986 har lett fram till att SKB står redo att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle – Kärnbränsleförvaret. Den pågående tillståndsprövningen i Mark- och Miljödomstolen (MMD) har förutsättningar att leda fram till att Regeringen beslutar att realiseringen av Kärnbränsleförvaret i Forsmark kan inledas och att den teknik och de metoder som utvecklats, testats och utvärderats vid Äspölaboratoriet kan börja tillämpas i praktiken.

Med den förutsedda utvecklingen som utgångspunkt har SKB inlett samarbete med olika aktörer för att hitta nya användningsområden för laboratoriet i framtiden. Avsikten är att omvandla Äspölaboratoriet till en infrastruktur för såväl geovetenskaplig grundforskning som teknisk utveckling och innovation inom ett flertal olika områden. Ett av initiativen benämns National Geosphere Laboratory (NGL). NGL är av Vetenskapsrådet (VR) klassat (A2) som en potentiell nationell forskningsinfrastruktur. Det geovetenskapliga underlaget för NGL-utvecklingen är relativt väl förberett. Motsvarande underlag behöver tas fram för att tillgodose industrins behov av en infrastruktur för att testa och demonstrera framtidens teknik för t ex planering, projektering och realisering av berganläggningar. Genomförbarhetsstudien är ett första steg i denna utveckling.

SKB räknar med att vara klar med sin verksamhet i Äspölaboratoriets undermarksanläggning 2023. Det är med andra ord hög tid att inleda förändringsarbetet för att hinna tillvara laboratoriets potential som forsknings- och innovationsinfrastruktur.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2017-11-30

Projektansvarig

Svensk Kärnbränslehantering

Projektledare

Mats Ohlsson, mats.ohlsson@skb.se

Partners

SKB, Skanska, NCC, Peab, SBUF, Svenska Bergteknikföreningen, BeFO, KTH, Chalmers, Svenskt Geoenergicentrum, Regionförbundet i Kalmar Län.

Publikationer och bakgrundsmaterial