Södra Cykelstambanan

Kartbild som illustrerar tänkt cykelstambana i Stockholm

Södra stamcykelbanan är projektets vision om en ny typ av infrastruktur som skapar en mer sammanhållen stad och gör det attraktivt att cykla och gå. Projektets huvuddelar är dels en ny gång- och cykelbro över Årstaviken som kopplar Mariatorget/Södra station till Årsta, Östberga och Slakthusområdet, dels hela stråket som en integrerad del av urbana system.

Syfte, mål och effekter
Med visionsprojektet som gemensam testbädd söker projektet att utveckla en rad lösningar:
1. Nya metoder och digitala plattformar för att testa hur urbana element som ny infrastruktur eller ny bebyggelse kan stärka social hållbarhet samt fungera värdeskapande.
2. Nya affärslösningar för att bygga och drifta infrastruktur, med förnyelsebara material som trä, låg livscykelkostnad och optimering av värdekedjan från projektering till underhåll
3. Utmaningsdriven planering i samverkan mellan näringsliv, forskning och civilsamhälle.

Aktiviteterna berör en rad av InfraSweden 2030:s syften: effektivare verktyg och processer för planering och produktion av transportinfrastruktur, hållbara konstruktionslösningar ur ett livscykelperspektiv, innovativa och funktionella material och byggmetoder, minskning av transportinfrastrukturens klimatbelastning, innovativa lösningar och metoder som är mer hållbara ur ett systemperspektiv, gemensamma metoder och underlagsdata för ökad systemförståelse som ger hållbara innovationer samt transportinfrastruktur som är socialt hållbar.

Tidplan

Start 2018-04-21

Slut 2018-09-15

Projektansvarig

Theory into practice AB

Projektledare

Magnus Björkman, magnus@theoryintopractice.se

Partners

Theory Into Practice (TIP), RISE, Bjerking, NCC, Cykelfrämjandet

Publikationer och bakgrundsmaterial