Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Bullerskydd med målningar

Projektet angriper frågan om hur socialt och miljömässigt hållbara tillvägagångssätt i byggskedet kan förbättras. Byggandet i stadsutvecklingsprojekt tar ofta flera år och miljön runt en byggarbetsplats kan upplevas som otrygg och störande för de boende och verksamma. Bättre miljömässig hållbarhet kan t ex åstadkommas genom innovativ lagring och utbyte av jord- och bergmaterial mellan olika byggprojekt. Integrering av miljömässiga och sociala hållbarhetsvisioner i byggskedet genom t ex använda materiallager för fritidsändamål som pulkbacke, BMX-spår etc och då resultera i både resurseffektiva byggprocesser också leder till ökat engagemang, folkhälsa och ett främjat föreningsliv.

Projektets övergripande syfte är att utveckla arbetssätt och metoder för att integrera och omsätta miljö -och sociala hållbarhetsvisioner till praktisk tillämpning under både byggskedet och i överlämningen till förvaltningsskedet. Målet är att genomförbarhetsstudien ska leda till välutvecklade metoder och åtgärdsprogram, redo för demonstration i det efterföljande FOI projektet. Dessutom kommer förväntade nyttor av åtgärder ha analyserats och kvantifierats, liksom ett starkt och relevant konsortium vara upprättat. Resultatet är en väl genomarbetat FoI ansökan med säkrad medfinansiering. Effekter i förlängningen är innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som förenar och integrerar miljömässiga och sociala lösningar för ett mer socialt inkluderande samhälle som är resurseffektivt, skapar trygghet och når klimatmålen. Innovationerna bygger på att sociala och miljömässiga lösningar samspelar och tillsammans bidrar till ett mer hållbart byggande.

Tidplan

Start 2018-04-18

Slut 2018-10-18

Projektansvarig

Stockholms Stad

Projektledare

Louise Bill, louise.bill@stockholm.se

Partners

Stockholms Stad, Ecoloop AB, ProActivity JF AB.

Publikationer och bakgrundsmaterial