Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojektet Young INFRA Academy har som syfte att skapa intresse för innovation inom markbunden transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med relevanta forskare, näringslivsföreträdare och andra samhällsaktörer inom ramen för gymnasiearbetet.

Målet för pilotprojektet är att utarbeta och testa en modell för samverkan mellan skola och näringsliv inom ramen för gymnasiearbetet som bedöms ha förutsättningar att bli långsiktigt uthållig och går att implementera på många skolor i Sverige. Inkluderat i modellen är formen för samarbetet skola-företag för gymnasiearbetets genomförande men även hur man ska organisera sig för att så lång möjligt säkerställa långsiktigheten.

Genomförande

• Skolan utformar tillsammans med företrädare för näringslivet projekt för gymnasiearbeten utifrån InfraSwedens fokusområden.
• Projekten ska vara tydligt avgränsade och möjliga för eleverna att genomföra inom ramen för gymnasiearbetets 150 timmar (praktiskt arbete + rapportskrivning).
• Om projekten involverar praktiskt arbete, t.ex. mätningar eller undersökningar, på arbetsplatsen under handledning av representant från företaget, är det en fördel men inget krav.
• Handledaren ska finnas tillgänglig för eleven på mail, telefon, etc. under projekttiden för att kunna samtala kring eventuella frågor som uppstår.
• Handledaren fungerar som medbedömare i bedömningen av gymnasiearbetet. Det är dock viktigt att påtala för företagen att det formella ansvaret för handledningen och det slutgiltiga omdömet av gymnasiearbetet ligger på läraren och inte på företagets handledare
• Skolan kan tillsammans med de externa handledarna även planera för aktiviteter utanför projektet, t.ex. studiebesök, föreläsningar i skolan, men det är viktigt att klarlägga att det inte är något krav på företaget utan sker i mån av tid.
• Projektledningen, VIS, koordinerar kontakter mellan skolan och handledarna, ansvarar för avstämningsmöten, projektadministration, kontakt med InfraSweden-projektet, upparbetar kontakter med fler organisationer samt ansvarar för uppföljning, utvärdering och dokumentation av arbetet.
• Projektledningen ansvarar även för coaching samt stöd för bedömning och medbedömning för handledarna på skolorna respektive företagen.

 

Tidplan

Start 2017-06-15

Slut 2018-07-31

Projektansvarig

VIS

Projektledare

Annika Andersson, Annika.Andersson2@malmo.se

Publikationer och bakgrundsmaterial