Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta, hållbara städer

Mål, syfte och förväntad nytta

Projektets syfte är att fungera som en pilotstudie för ett innovationsprojekt med fokus på
1) organisering och kompetens i planeringsprocesser och 2) ett verktyg för att utvärdera och analysera möjliga klimatanpassningsåtgärder. Tillsammans kan projektet stärka kunskap och klimatanpassningsperspektiven i planering av transportinfrastruktur.

Det förväntade resultatet är en identifikation av behov av kunskap och kompetens hos olika behovsägare för att kunna stärka klimatanpassningsperspektiven i planering av transportinfrastruktur. Detta kommer att ske på två sätt:

1) Genom en fallstudie med Trelleborgs kommun

2) Genom ett antal workshops med projektets referensgrupp

Tillsammans fungerar de två delarna kompletterande genom att utforska ett konkret fall i detalj och att formulera frågeställningar och behov tillsammans med en brett sammansatt referensgrupp. Det långsiktiga resultatet av projektet är att lägga grunden för ett större forsknings- och innovationsprojekt där kunskapen som inhämtas i förstudien kan appliceras hos fler behovsägare

Projektets behovsägare

Projektets huvuddel är en fallstudie med Trelleborgs kommun, där den pågående planeringen av en ny och flyttad hamn, med tillhörande infrastruktur, står i centrum av den fysiska planeringen. Tillsammans med en referensgrupp kommer insikterna från fallstudien utgöra grunden för ett fortsatt och uppskalat forsknings- och innovationsprojekt med klimatanpassad och hållbar transportinfrastruktur i fokus.

Projektets arbetspaket och förväntade leveranser

Projektet består av fem arbetspaket:

(1) projektledning och -dokumentation;

(2) kunskapssammanställning;

(3) fallstudie: planeringsprocesser;

(4) fallstudie: planeringsverktyg,

(5) referensgrupp.

Projektets konkreta leverans kommer bestå av slutrapport till InfraSweden och Vinnova, men målet är att lämna in en större projektansökan efter projektets avslut.

Tidplan

Start

2023-05-16

Slut

2024-05-15

Projektansvarig

VTI

Projektledare

Jens Portinson Hylander, VTI, jens.portinson.hylander@vti.se

Partners

Trelleborgs kommun, Johannes Hagström, johannes.hagstrom@trelleborg.se

Borås stad, David von Sydow, David.vonSydow@boras.se

Botkyrka kommun, Gunilla Isgren, gunilla.isgren@botkyrka.se

Länsstyrelsen Skåne Län, Pär Persson, par.persson@lansstyrelsen.se

Publikationer och bakgrundsmaterial