Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Under 2021-2022 genomför projektet en förstudie för att skapa ett förankratkunskaps- och beslutsunderlag som möjliggör uppbyggnaden av en test- och demonstrationsanläggning t.ex. vid tvärförbindelse Södertörn.

Bakgrund

Akademin, näringslivet och beställarsidan behöver samverka för att knu a igång arbetet med nollutsläppsentreprenad. Omställningen kräver att samtliga parter lättare kan ta till sig multidisciplinära lösningar och även inkludera innovationer i dessa. Idag finns fera bra tekniska lösningar för att etablera en nollutsläppsentreprenad.
För att påbörja en omställning behövs dock ett samlat grepp med insatser utefter en komplex men sammanhängande värdekedja för att skapa ett praktiskt, regelmässigt och realistiskt underlag som driver samverkan mellan relevanta parter.

Mål
Förstudien ska fånga de systemiska och enskilda intressenternas utmaningar, drivkrafter och hinder. För att ge stöd till en fortsätt omställningsprocess kommer utvecklingen i projektet föras från diskussionen till en gemensamt förankrad färdplan. Under projektets gång analyseras och kopplas arbetet till relevanta teorier gällande förändringsstyrning och EDP, en entreprenöriell upptäckarprocess inom ramen för arbetet med Smart Specialisering.

Leveranser
• En färdplan förankrad hos samtliga projektparter
• Förslag på hur en test- och demonstrationsanläggning för nollutsläppsentreprenad kan förverkligas, t.ex. vid tvärförbindelse Södertörn
• Olika parters behov, ambitioner och möjligheter samt upplevda risker och hinder samt de regelverk och oförmågor som bidrar till förverkligandet.
• Förslag på åtgärder, tid-, resurs- och kapitalspecificerat, antingen för att undanröja och skapa möjligheter eller för att komma igång med test- och demonstrationssatsningen

Tidplan

Start

2021-09-01

Slut

2022-11-01

Projektansvarig

KTH

Projektledare

Nicole Kringos, KTH, kringos@kth.se

Partners

Trafikverket

KTH Road2Science kompetenscentrum

KTH Transport Plattform

NCC

 

Publikationer och bakgrundsmaterial