Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mål, syfte och förväntad nytta

Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med tillgängligt industriavfall eller minimala naturresurser, vilket i sin tur inte bara gynnar klimatneutralitetsmålen utan också kan skapa cirkulär ekonomi och resurseffektivitet inom transportsektorn. Materialflödet i fokus betraktas med skalbarhet, genom att främja marknadssegmentering och flexibilitet för att utnyttja lokala råvarumöjligheter. Detta möjliggör produkter som är optimerade för specifika applikationer, snarare än det konventionella tillvägagångssättet för en typ som passar alla. Projektet vid tidpunkten för ansökan är redan i fasen av TRL5. Alla material som ligger i fokus för denna studie har redan studerats, karakteriserats, undersökts och testats med avseende på de allra viktigaste egenskaperna hos de alternativa cementmaterialen.

 

Projektets behovsägare

Projektets slutanvändare definieras ur olika perspektiv på teknik, produkt och lagstiftning. Projektresultaten skulle påverka, lagstiftningens utveckling, vilket gynnar Trafikverket (drift om fyra år). Vidare skulle utvecklad teknik användas för produktutvecklarpartner, SIKA och Lanark (drift om två år). Slutligen representeras slutproduktanvändaren i projektet av Keller (drift om 3-4 år). Detta medan alla industrikonsortium medlemmar i projektet (bioaska-producenter och avfallsproducenter: Götebory Energy och HaloSep (Stena Metal)) skulle dra nytta av projektet som helhet eftersom de skulle kunna använda sina avfallsprodukter istället för att deponera det.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Arbetspaket:

1. Administration och materialflödeshantering (Circular Economy-scenarier): Att erhålla och definiera de relationer och ledningssystem som krävs för att möjliggöra materialflöden i den definierade värdekedjan för den fokuserade produkten.

2. Prototypdesign (TRL6): Att utveckla nya bindemedel och aggregat / fyllmedel som ska användas för jordstabilisering i laboratorieskala i ett simulerat miljöförhållande.

3. Demonstration (TRL7): Att tillämpa utvecklade material i en pilotskalig verklig applikation.

Tidplan

Start

2021-05-31

Slut

2023-05-31

Projektansvarig

Chalmers Tekniska Högskola AB, Architecture and Civil Engineering

Projektledare

Arezou Baba Ahmadi, Chalmers, arezou.ahmadi@chalmers.se

Partners

  • National Road and Transport Research Institute (VTI)
  • Trafikverket
  • Keller
  • SIKA
  • LANARK
  • Easy Mining
  • Göteborg Energi
  • Stena Metall (HaloSep AB)

Publikationer och bakgrundsmaterial