Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Projektet ska:

  • Översiktligt beskriva de megatrender som påverkar eller kommer att påverka infrastruktursektorn.
  • Översiktligt beskriva hur infrastruktursektorn knyter an till megatrenderna
  • Ge exempel på hur decentraliserade företag i andra sektorer arbetar med innovation för att möta megatrendernas utmaningar och möjligheter
  • Utforska hur infrastruktursektorns decentraliserade organisationsstruktur kan utvecklas för att möta samhällets utmaningar genom en stärkt innovation.

Projektet ska ge en översiktlig bild av sektorns utmaningar och möjligheter kopplat till bl a klimatförändringar, urbanisering, resursbrist och teknologiska genombrott. Till exempel hur dagens infrastruktursatsningar passar in i ett lågenergiscenario för att möta 1.5 gradersmålet. Till exempel hur livsmedelsförsörjningen och transportsystemen påverkas av utarmade jordar och minskad produktion till följd av klimatförändringar. Sannolikt behöver jordbruket genomgå förändringar om vilket kan ge följdverkningar för transportsystemen.

Projektet ska även exemplifiera och översiktligt beskriva omställningsarbetets omfattning ur strategiska och organisatoriska perspektiv. Syftet är att beskriva förändringarnas omfattning och behovet at innovation, inte att beskriva exakt vad sektorn behöver göra.

Projektets mål är att utforska hur det decentraliserade systemet som beskrivs av Dubois & Gadde kan utvecklas för att minska hindren för innovation och för att kunna hantera omfattande omställningar. Projektet använder fallstudier av decentraliserade organisationer i andra branscher (t ex Buurtzorg, The Morning Star Company) för att utforska hur infrastruktursektorns ledarskap, kultur och struktur kan anpassas för att främja innovation.

Genom att hämta inspiration från decentraliserade organisationer i andra sektorer identifieras hur rutiner, struktur och kultur skiljer sig från infrastruktursektor. Målsättningen är att hitta exempel på skillnader som är tillämpliga på olika nivåer inom sektorn.

  • Till exempel mötesrutiner som skapar en kultur av förtroende och utbyte som kan tillämpas på projekt.
  • Exempel på hur rörlighet mellan projekt kan främja ett kontinuerligt kunskapsutbyte, tillämpligt för t ex mellanchefer.
  • Exempel på hur gemensamma mål och förtroende bortom projekt kan byggas utan att hindra konkurrent, tillämpligt för t ex ledningsgrupper.
  • Exempel på hur samarbeten kring regleringar och standarder kan bedrivas med myndigheter och beställare.

Ambitionen är inte att klarlägga huruvida dessa exempel kommer att fungera eller inte i infrastruktursektorn. Det går inte att avgöra vad som kommer att fungera på förhand utan rekommendationerna måste testas i skarpt läge. Ambitionen är att hitta exempel på små och stora justeringar av befintliga strukturer och har potential att testas skarpt.

Exempel från andra sektorer hämtas från forskningslitteratur och konsultrapporter. Exemplen kartläggs och jämförs med infrastruktursektorns organisation i en eller flera workshops med representanter från olika delar av infrastruktursektorn. Därefter jämförs exemplen med relevant forskning inom bl a management och organisation. De exempel som anses lämpliga med stöd från beprövad erfarenhet och forskningsresultat sammanställs i en rekommendationer riktade till olika roller inom sektorn.

Målgrupper är bl a beställare ledningsgrupper, FoU-chefer, projektchefer, innovationschefer och hållbarhetschefer.

Tidplan

Start 2018-10-01

Slut 2019-04-30

Projektansvarig

Skanska

Projektledare

Martin Andersson, martin.m.andersson@skanska.se