Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

En karta med olika färger på vägar

Järn- och motorvägar skapar effektiva förbindelser men kan samtidigt också skapa barriärer i lokala mobilitetsnätverk. Dessa barriärer leder till minskad gång- och cykeltrafik vilket försvårar omställning till klimatneutrala transporter samt leder till sämre folkhälsa. Barriärerna leder även till minskad tillgänglighet till arbetsplatser och service vilket främst drabbar grupper som inte har tillgång till bil i stor utsträckning (exempelvis kvinnor, äldre, barn, personer med funktionsvariation, invandrare). I konsekvensbedömningar av infrastrukturprojekt utreds barriäreffekter endast med kvalitativa metoder, vilket medför att dessa effekter riskerar att underskattas eller helt utelämnas i beslutsunderlag för investeringar. Den enda kvantitativa mätmetoden för barriäreffekter som har utvecklats av Trafikverket tar ingen hänsyn till den byggda miljöns betydelse. Fallstudien som har genomförts tidigare i projektet visar dock att den fysiska strukturen spelar stor roll för var och i vilken utsträckning barriäreffekterna uppstår. Vidare är Trafikverkets befintliga metod baserad på väntetider vid korsning av vägar och är därmed inte tillämpbar på motorvägar och järnvägar.

Syftet med projektet är att ta fram en GIS-baserad metod för kvantifiering av barriäreffekter som kan användas i samhällsekonomisk bedömning av infrastrukturprojekt. Metoden utgår från den byggda miljön avseende hur målpunkter är distribuerade och hur lokala mobilitetsnätverk är strukturerade. Med en metod för kvantifiering kan reduktion av barriäreffekterna prioriteras i planering och konstruktion av motorvägar och järnvägar. Med färre barriärer kan fler välja gång och cykel i stället för bil vilket och förbättras tillgängligheten i samhället, aspekter som är viktiga steg i att förverkliga utlysningens vision av en transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter och som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Projektet bidrar till att uppfylla de politiska målsättningarna för Trafikverket angående ökad tillgänglighet, ett jämställt trafiksystem, förbättrade förutsättningar för att välja gång och cykel, begränsad klimatpåverkan och ökad hälsa. Metoden kompletterar trafikplaneringshandboken TRAST samt Trafikverkets effektkataloger och får därmed en bred spridning bland tjänstepersoner som jobbar med planering och samhällsekonomisk bedömning av infrastrukturprojekt.

En karta med olika färger på vägar

Analys från tidigare fallstudie som undersökt vilka effekter som skulle uppstå när Lundbyleden och Hamnbanan i Göteborg skulle förläggas i tunnel. Utan barriär skulle det tillgängliga utbudet av skolor (gröna fyrkanter i bilden) inom en radie på 3 km kring varje gata öka med upp till 90 %.

Tidplan

Start 2019-05-25

Slut 2022-05-25

Projektansvarig

Ramboll Sverige AB

Projektledare

Job van Eldijk, job.van.eldijk@ramboll.se

Partners

Ramboll, Trafikverket, Chalmers Tekniska Högskola

Publikationer och bakgrundsmaterial