Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Mätverktyg format som en vit kon med en kabel som går in i den.

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder. Det är också bra ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv då det eliminerar deponeringsbehov, sparar natur­resurser och minimerar transporter. Det finns dock ett stort behov av bättre och volym­täckande kontrollmetoder för kvalitets­säkring. Detta projekt har fokus på kontroll av hållfasthets­tillväxten och baseras på seismisk mätning med optisk fiber som sensorkabel. Genom att installera kablarna i konstruktionen öppnar det möjlighet för efterkontroll på ett enkelt och repeterbart sätt vid godtyckliga tillfällen.

Projektet syftar till att testa och utvärdera seismisk mätning med optisk fiber som ett verktyg för kvalitetskontroll av markstabilisering. Mätning ska ske parallellt med traditionella sensorer (geofoner), för att ge möjlighet att utvärdera upplösning och signal-brusförhållande för respektive mätteknik. Om test och utvärdering visar att tekniken fungerar så bra som är förhoppningen planeras vidare metodanpassning och fullskaliga fältester i ett nytt FoI-projekt.

Mätförsök genomförs i ett första steg i laboratorium, och därefter med provinstallationer av optisk fiber i borrhål och ytnära i marken. Fälttester i begränsad skala ska genomföras i anslutning till mark­stabiliseringsprojekt. Data analyseras och utvärderas för respektive mätmetod, och för att därefter jämföras m.a.p. upplösning och signal-brusförhållande.

Tidplan

Start 2018-04-30

Slut 2019-04-29

Projektansvarig

Lunds Universitet

Projektledare

Matteo Rossi, matteo.rossi@tg.lth.se

Partners

Teknisk Geologi(LTH/LundsUniversitet), NCC, PEAB, SGI, HydroResearchAB

Publikationer och bakgrundsmaterial