Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Det finns krav på körbarhetsanalyser på projekterade banor och ett uttalat behov från projekterare och operatörer, men ingen metod. VTI och SWECO har undersökt möjligheten att koppla ihop VTI:s tågsimulatorer med projekteringsverktyg, vilket gett ökad systemförståelse och grund för fler innovationer. Förutom kunskapsökning, är målet ökad kompetens för svensk järnvägsforskning med en doktorand inom området. Trafikverket och projekteringskonsulter kommer ha nytta av projektet.

Syftet med projektet är att genom studier i tågsimulatorer bestämma körbarheten för olika projekteringar och undvika felprojekteringar redan i designfasen. Målet är validerade metodologier för körbarhetsanalyser, vilket innebär att före implementering kunna säkerställa att den nya infrastrukturen kan användas säkert, effektivt, och hållbart.

Projektet bidrar till innovationer för att optimera livslängden av transportinfrastruktur, hållbara konstruktionslösningar, lösningar för effektivare drift och underhåll, effektivare tekniker, processer och tillämpningar inom transportinfrastruktur, effektivare verktyg för planering, produktion, tillståndsbedömning och uppföljning, förslag till anpassning av regelverk och standarder samt teknik och arbetsprocesser för bättre arbetsmiljö. På sikt väntas därför samhällsekonomiska vinster genom innovativa lösningar och metoder som är mer hållbara ur ett systemperspektiv, ökad konkurrenskraft hos svensk transportinfrastruktursektor genom innovativa, internationellt attraktiva och hållbara lösningar samt ökad effektivitet för Sveriges transportinfrastruktur.

Projekterare kan idag inte prova körbarheten för en planerad bansträckning. Skattningar baseras på Railsys, som beräknar gångtider baserat på lokens dragkraft och hastighetsdiagram samt vikt och längd på varje fordon. Det finns behov både från projekterare och tågoperatörer att undersöka körbarheten innan ny- eller omprojektering av banor. Projektet genererar förslag på metoder och verktyg och går från 2-3 på TRL-skalan, till 5-6 där teknik och metod utvecklas och demonstreras.

Tidplan

Start 2019-04-15

Slut 2022-04-14

Projektansvarig

VTI

Projektledare

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se

Partners

VTI, KTH, SWECO, Virtual Vehicle,TUFFA.