Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

en väg i vintertid

Projektets syfte är att testa en ny saltlösning för preventiv halkbekämpning ,”Karlstadslake”, på stora trafiknätet. Det finns en studie från Karlstads kommun, där de genomfört test under två föregående vintersäsonger, att salta med ”karlstadslake” på gång- och cykelvägar och bussvägar. Nu vill vi testa denna lake på högtrafikerade vägar. Studien på mindre vägar visar att största fördelen vid användandet av ”Karlstadlaken” är att vägens friktionskrav upprätthålls under längre tid vilket halverar behovet av saltkörningar.

Att optimera och effektivisera preventiv halkbekämpning och därmed bidra till en mer resurseffektiv och miljömässig transportinfrastruktur och stödjer InfraSweden2030:s fokusområde 1. Klimatneutral infrastruktur: Bidrar till utvecklingen av nya metoder och produkter som stödjer ett klimatneutralt samhälle genom hela infrastrukturens livscykel.

Efter utvärdering av provperioden kommer det att vara en gemensam genomgång med Trafikverket för att hur detta kan användas.
Om resultatet blir som förväntat kommer man under vintern 2019/2020 använda ”Karlstads Laken” i större utsträckning. Vi kommer sedan att implementera detta i våra övriga områden, även kommunkontrakt, och Trafikverket kommer att lyfta detta internt.

Tidplan

Start 2018-06-01

Slut 2019-03-31

Projektansvarig

Skanska asfalt och betong AB

Projektledare

Publikationer och bakgrundsmaterial