Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Lastbilar vid en bro

Inom flera innerstadsområden i större städer råder restriktioner avseende fordonens vikt och längd vilket ofta begränsar lastförmågan hos de fordon som utför massgodstransporter, det vill säga transporter av exempelvis jord, grus, sten, sand, rivningsmassor, betong och asfalt. Detta innebär att en stor del av de aktuella transporterna inte kan utföras på ett effektivt sätt.

Tidigare studier utförda av Transportforsk (TFK) har visat att det finns en stor potential att effektivisera massgodstransporterna i städer, men har samtidigt identifierat ett flertal faktorer som försvårar realiseringen av de åtgärder som krävs för att effektivisera dessa transporter. Ett hinder är bristen på omlastnings- och rangeringsplatser vilket medför att fordonen vanligen kör med begränsad last under hela sträckan trots att restriktionerna endast gäller under ett kort avsnitt av sträckan.

Denna studie ska, genom litteraturstudier, fallstudier samt en workshop ta fram lösningar till hur hindren kan övervinnas med fokus på förändring av infrastruktur och utveckling av transportsystemet för att möjliggöra en effektivisering av massgodstransporterna vilket kan öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2018-04-30

Projektansvarig

TFK- TransportForsK AB

Projektledare

Angelika Treiber, angelika.treiber@tfk.se

Partners

TFK, Skanska Asfalt och Betong AB, Volvo Group Trucks Technology, Sveriges Åkeriföretag, CeDe Group, Stockholms stad, Trafikkontoret och NCC.