Infra4.0 – Etablering av plattform för transportinfrastrukturens systeminnovation

En sensor till järnväg, den ser ut som en platta monterad på en stålställning

Mål, syfte och förväntad nytta

Det övergripande syftet med Infra 4.0 är en ökad innovationskraft för att förbättra behovsägarnas förmåga att nå sina trafik-, klimat- och näringspolitiska mål, och samtidigt öka lönsamheten och konkurrenskraften för svensk industri. Kort sammanfattat är syftet att bidra med en accelererad systeminnovation inom sektorn.

Det övergripande målet är att etablera en gemensam, varaktig plattform för att driva systeminnovation i anläggningssektorn. Plattformen ska öka aktörernas innovationskraft genom att:

  • Sammanföra och facilitera tvärfunktionellt arbete
  • Möjliggöra koordination av innovationsaktiviteter och testmiljöer
  • Definiera nya innovationsutmaningar
  • Inspirera med best practice
  • Kommunicera och sprida resultat och kunskap
  • Utmana och bistå med nya perspektiv

Det specifika målet för det här projektet är därför att definiera behov och krav på plattformen utifrån InfraSwedens intressenter, och samtidigt inventera hur InfraSwedens aktiviteter och portfölj av insatser speglas i de sju definierade nycklarna, samt i plattformens organisation och drift. Målet är att med detta perspektiv och i samverkan med relevanta nyckelpersoner ge InfraSwedens portfölj och aktiviteter ytterligare kraft. Resultatet väntas dels bli att fler av InfraSwedens projekt kommer till nytta, men även att insikten om hindren ytterligare tydliggörs och då mer framgångsrikt kan bearbetas av InfraSweden eller andra aktörer.

Projektets behovsägare

Behovsägare är projektets ingående parter (representerade i projektets styrgrupp). Vidare utgörs behovsägarna av:

  • Anläggningsägare som Trafikverket, men även kommuner och regioner samt privata anläggningsägare som är engagerade i kan dra nytta av snabbare omställningstakt, lägre kostnader för anläggning och underhåll, och högre kvalitet.
  • Entreprenörer (inom byggnation och underhåll) som skapar direkta värden av att utvecklingsinitiativ drivs i plattformen, genom delaktighet i formulerande av branschrekommendationer, samt exponering mot leverantörer med möjliggörande teknik.
  • Leverantörer (som maskin-, teknik- och tjänsteleverantörer) får en bättre uppfattning om behoven på marknaden, och kan anpassa och sprida sina lösningar. Därigenom kan de öka sin konkurrenskraft genom högre kostnadseffektivitet, kvalitet och processoptimering.
  • Indirekt är även transportinfrastrukturens användare (som operatörer, transport- och logistikföretag, samt slutanvändare) också mottagare av resultaten, genom att ta del av en tillgänglig och väl fungerande transportinfrastruktur.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

AP1: Koordinering, projektledning och kommunikation.
Leverans: Planering, styrning och resultatspridning

AP2: Aktörs- och portföljgenomlysning – InfraSweden
Leverans: Portfölj- och intressentanalys

AP3: Underlag för plattformsdesign:
Behovs- och kravinventering utifrån InfraSwedens intressenter på plattformens innehåll, organisation och drift.

Tidplan

Start

2023-10-01

Slut

2025-03-31

Projektansvarig

Blue Institute AB

Projektledare

Peter Eriksson, peter.eriksson@blueinstitute.se

Partners

Byggföretagen, Volvo CE, Trafikverket, Skanska, Tyrens