Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Mål, syfte och förväntad nytta

En kostnadseffektiv och hållbar vinterväghållning som uppfyller beslutade kvalitetsnivåer kräver effektiva verktyg för väglagsprognostisering, åtgärdsplanering samt effektiva metoder för genomförande, uppföljning av åtgärderna och dess effekter. Dagens vinterväghållningsverksamhet på det kommunala vägnätet planeras, utförs och följs upp utifrån bristfälliga väglagsprognoser samt en subjektiv och begränsad övrig information om väglaget. I takt med ökad digitalisering i samhället har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning tack vare bättre verktyg för
planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållning baserad på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, t.ex. vägfriktionsdata från uppkopplade fordon. Digital vinterväglagsinformation ska med hjälp av uppkopplade personbilar samla in anonymiserade s.k. vehicle2infrastructure-data såsom vägfriktionsdata, lufttemperatur, position etc. Data ska sedan bearbetas och kombineras med andra typer av infrastrukturrelaterade data och användas som indata till effektiva verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet. Projektet ”Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning” är en system- och teknikdemonstration som syftar till att utvärdera och validera nyttan med användning av digital vinterväglagsinformation för effektivisering av kommunala vinterväghållningsverksamhet. Demonstrationen genomförs på det kommunala vägnätet som
Trafikkontoret i Göteborgs Stad ansvara för.

Målet är att:
• Utvärdera användning av digital vinterväglagsinformation för planering och uppföljning av
vinterväghållningsverksamhet med fokus på pålitlighet, effekter, begränsningar, nyttor och
kostnader.
• Skapa de förutsättningar som krävs för implementering av digital vinterväglagsinformation hos
Trafikkontoret för Göteborgsstad. Detta görs genom att identifiera och genomföra de
anpassningarna som krävs gällande behovsägarens organisation, verksamhet, regelverk och
affärsmodell.
• Tillämpa digital vinterväghållningsinformation för Trafikkontorets vinterväghållningsverksamhet
i Göteborgs Stad genom att starta första implementeringsfasen.

Projektet bedöms leda till en hållbar vinterväghållning genom ökad resurseffektivitet, ökad trafiksäkerhet, minskad negativ miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö samt en attraktiv och jämställd bransch. Projektets potential för uppskalning är stor eftersom behovet av effektiva verktyg för planering och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet är detsamma oavsett väghållare, entreprenör eller vart man befinner sig i landet.

Projektets resultat ger även den grundläggande kunskapen om hur uppkopplade fordon ska användas för uppföljning av tillståndet på olika delar av transportinfrastrukturen, t.ex., belagda vägar, grusvägar, räcken, belysning, rastplatser, etc.

Trafikkontoret i Göteborgs Stad är en av behovsägarna och kommer att vara mottagare av projektresultatet. Trafikkontoret behöver bygga kunskap om hur vinterväghållningen kan effektiviseras genom användningen av digital vinterväglagsinformation samt vilka utvecklingsarbeten som behöver ske internt för att skapa förutsättningen för implementeringen. Trafikkontoret kommer att aktivt medverka i projektets olika arbetspaket med huvudansvar för genomförandet av arbetspaketet 6 som omfattar implementeringsarbetet med ambitionen att tillämpa resultat inom 3-5 år. Huvudprojektpart mot finansiärerna är ViaPM. Medverkande projektpart är Nira Dynamics och LTU.

Projektets behovsägare
• Trafikkontoret i Göteborg Stad samt andra kommuner och väghållarmyndigheter.
• Vinterväghållningsentreprenörer.

Tidplan

Start

2021-05-01

Slut

2024-01-31

 

Projektansvarig

Via PM

Projektledare

Hawzheen Karim

Partners

Trafikkontoret Göteborgs Stad

Nira Dyanamics