Hyperloop – När blir det verklighet och hur skulle det kunna påverka det svenska samhället och transportinfrastrukturen?

Hyperloop brukar beskrivas som det femte transportsättet – båt, tåg, bil, flyg och Hyperloop. Den generella kunskapsnivån på området i Sverige är låg varför det aldrig har betraktats som ett framtida alternativ i visionen om nationella infrastruktursatsningar. Dock inte märkvärdigt i sig eftersom kommersiell Hyperloop ännu inte existerar. Men flera bedömare menar att detta kommer ske innan 2030. Detta projekt skall beskriva status för teknikutvecklingen och belysa hur andra länder ser på möjligheterna med tekniken i en framtid. En tänkbar påverkan på den svenska transportinfrastrukturen kommer också belysas.

Syftet är att beskriva nuläget för hyperlooptekniken – hur fungerar den och vilka möjliga effekter skulle den ha på det svenska transportsystemet. Hur ser nyttoeffekterna ut?

Målet är att ge ökad kunskap och öppna en dialog om Hyperloop i relation till befintlig och framtida transportinfrastruktur. Detta kommer göras framförallt i form av ett seminarium/workshop.

Effekterna kommer att ge ökad kännedom om transportmedlet inom industri, akademi och för politikens representanter. Förhoppningsvis kommer alternativet Hyperloop ingå i den framtida debatten beträffande infrastruktursatsningar.

Tidplan

Start 

2021-09-01

Slut 

2021-11-15

Projektansvarig

Modefive

Projektledare

Thomas Dahlgren, thomas.dahlgren@modefive.eu

Partners

Trafikverket

SIS – Svenska institut för standarder

KTH

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022

Slutrapport
Seminarium och workshop Hyperloop i Sverige en realistisk vision? 15 dec 2021