Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

InfraSweden2030 är det första nationella program i Sverige i sitt slag inom transportinfrastrukturområdet. Programmet ska adressera olika aspekter inom transportinfrastruktur genom olika typer av aktiviteter och satsningar. Utmaningarna inom transportinfrastruktur är många medan programmets resurser är begränsade och målsättningarna ambitiösa. Detta medför att prioriteringarna och resursfördelningen inom InfraSweden2030 ska göras med stor omsorg och vara väl motiverade.

På internationell basis finns det en rad olika nationella och multinationella program som berör en eller flera fokusområden i InfraSweden2030. Dessa program kan ibland ses som konkurrent till InfraSweden2030 men i de flesta fall så kan de vara potentiella samarbetspartners. Det allra viktigaste är dock att dessa program utgör viktiga informationskällor för InfraSweden2030 vid prioritering och val av satsningar inom programmets olika fokusområden.

Redan i samband med ansökan för InfraSweden2030 gjordes en grov kartläggning av relevanta internationella forskningsprogram, agendor och roadmaps. Dessa finns listade i programbeskrivningen tillsammans med kort beskrivning av situationen för de länder som redan utvecklat en hög grad av FoU inom transportinfrastruktur.

Huvudsyftet med projektet är att genom kartläggning av relevanta internationella FoU-program skapa bättre förutsättningar för InfraSweden2030 att vara konkurrenskraftig och göra effektivare prioriteringar och resursfördelning. Ett annat syfte är att hitta lämpliga internationella program och partners att samarbeta med. Målet med projektet är att kartlägga det internationella läget, med störst fokus på Europa, vad gäller liknande program som InfraSweden2030 eller program med bäring på aktiviteterna inom InfraSweden2030.

Tidplan

Start 2017-09-01

Slut 2018-02-28

Projektansvarig

VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Projektledare

Anita Ihs, anita.ihs@vti.se