Förstudie om cirkulär gatubelysning

En sensor till järnväg, den ser ut som en platta monterad på en stålställning

Bakgrund

Bara Trafikkontoret Stockholm, Göteborg och Trafikverket äger ungefär 500 000 armaturer. Trafikkontoret Stockholm byter årligen ut cirka 6 000 armaturer. Hela Sveriges armaturbestånd uppskattas ligga runt 2 miljoner armaturer. 

I samband med utbytet till LED-belysning med helt integrerade komponenter förväntas alltfler armaturer behöva kasseras i förtid. Medan ljuskällan kan ha en livslängd på upp till 25 år, varierar drivdonens livslängd vilket påverkar armaturers faktiska livslängd stort. Det är enklare att kassera armaturerna och installera nya än att byta ut enskilda komponenter. Detta kommer leda till ett stort svinn av material för att armaturer kasseras innan de nått sin livslängd. Vidare behöver återvinningen av ex. aluminium utvecklas för att möjliggöra användandet av återvunnet aluminium i nya armaturer. Denna utmaning är likadan för flera aktörer som arbetar med gatubelysning inom Sverige och EU.

Förstudiens syfte och mål

Projektets syfte är att minska gatubelysningens klimatpåverkan och materialsvinn. Målet är att genomföra en förstudie om realiserbarheten av nya affärsmodeller och produktdesign för offentligt förvaltat gatubelysning, avseende affärsekosystem, organisatorisk påverkan, samt uppskattningar på ekonomiska- och miljömässiga effekter. Förstudien förväntas ligga till grund till konsortiets långsiktiga mål att ta fram branschstandards för upphandling av gatubelysning som kan driva innovationer mot långlivade armaturer som är enkla att underhålla och återvinna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att beskriva affärsekosystemet för offentlig gatubelysning, beskrivna utmaningarna med linjära affärsmodeller, kvantitativ uppskatta den ekonomiska och miljömässiga potentialen av byte till cirkulär affärsmodell, samt vägar framåt. Projektet förväntas inleda en omställning mot cirkulära affärsmodeller för offentlig gatubelysning vilket kan bidra till att minska transportsystemets resursanvändning radikalt. Resultaten förväntas kunna bidra till omställningen till cirkulär ekonomi även för andra produktkategorier inom transportsystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer under hösten 2023 genomföra två desktopstudier, en omvärldsbevakning och en uppskattning av ekonomiska och miljömässiga effekter som kan följa av en cirkulär värdekedja för offentlig gatubelysning. Desktopstudierna förväntas användas som underlag till intervjuer och workshops som kommer att hållas med projektets aktörer, vars syfte är att förstå aktörernas enskilda och gemensamma utmaningar, skapa bred aktörssamverkan och etablera en plan för hur innovativa lösningar kan utvecklas och testas i ett nästa steg.

Projektets arbetsområden

  • Maximera livslängd
  • Produktdesign och standarder
  • Organisation & processer, cirkulära affärsmodeller
  • Återanvändning av komponenter
  • Återvinning av aluminium

Tidplan

Start

2023-06-01

Slut

2024-01-31

Projektansvarig

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Lukas Hallquist, lukas.hallquist@ri.se

Partners

RISE, Stockholms stad, Trafikverket, Göteborgs stad, Västerås stad, Fagerhult belysning, Rebel light, Fox belysning/Focus Lighting, Annell Ljus+Form

Publikationer och bakgrundsmaterial